Kesla

Keslan puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

08.08.2017 Investor releases

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS    8.8.2017        Klo 8.00

 

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto koheni vertailukaudesta
  • Konsernin liikevaihto kasvoi 12,0 % vertailukaudesta ja oli 22,1 miljoonaa euroa (1-6/2016 19,7 miljoonaa euroa).
  • Konsernin liikevoitto EBIT oli 258 tuhatta euroa (66 tuhatta euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 624 tuhatta euroa negatiivinen (750 tuhatta euroa negatiivinen).
  • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 8,8 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa).
  • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,02 euroa (-0,06 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

 

Keskeisiä tapahtumia katsauskaudella

  • Konserni ilmoitti helmikuussa selvittävänsä mahdollisuuksia luopua Konepajajärjestelmät-segmentistä myymällä tytäryhtiö MFG Components Oy.
  • Saksan tytäryhtiön toimintaa tehostettiin siirtämällä varaosavarastointi Suomeen.
  • Kierrätysnosturin tuotekehitystyö saatiin valmiiksi ja ensimmäinen 4 kappaleen erä toimitettiin yhteistyökumppani TechMatille Ranskaan kesäkuussa.
  • Uudistetut 27-30 sarjan harvesterikourat lanseerattiin kesäkuussa Elmia-metsämessuilla Ruotsissa.

 

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia)

  1-6 1-6 1-12
1000 euroa 2017 2016 2016
Kasvu      
  Tilauskanta kauden lopussa 8 813 8 192 7 968
  Liikevaihto 22 083 19 712 41 998
  Liikevaihdon muutos, % 12,0 4,9 4,7
Kannattavuus      
  Liikevoitto (EBIT) 258 66 949
  Liikevoitto, % 1,2 0,3 2,3
  Kauden laaja tulos 74 -192 365
  Tulos / osake (EPS), EUR * 0,02 -0,06 0,11
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,1 0,5 3,7
Rahoitus      
  Liiketoiminnan rahavirta -624 -750 2 541
  Bruttoinvestoinnit 330 298 687
Taloudellinen asema (kauden lopussa)      
  Korollinen nettovelka 14 289 15 951 13 022
  Nettovelkaantumisaste, % 133,3 153,2 118,7
  Omavaraisuusaste, % 32,6 30,5 33,7
Taseen loppusumma 33 221 34 186 32 842
Henkilöstö keskimäärin 270 262 261

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

 

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi 12 % ja tulos koheni edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto 66 tuhatta euroa kasvoi 258 tuhanteen euroon ja tulos ennen veroja kääntyi 56 tuhatta euroa voitolliseksi edellisvuoden 255 tuhannen euron tappiosta.

Metsäkoneet-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 18,4 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli lähialueilla eli kotimaassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä sekä Ruotsissa. Segmentin liikevoitto koheni kasvaneen liikevaihdon myötä ja oli 397 tuhatta euroa (1-6/2016 296 tuhatta euroa). Katsauskauden tulosta rasittivat Saksan tytäryhtiön varaosavaraston siirtoon ja tilajärjestelyihin liittyneet vajaan 180 tuhannen euron järjestelykulut sekä merkittävästi edellisvuosia korkeampaan markkinointiaktiviteettiin liittyneet kustannukset. Lisäksi kahden kotimaisen metsäkonevalmistajan konkurssit rasittivat tulosta yhteensä noin 80 tuhannella eurolla. Metsäkoneet-segmentin tammi-kesäkuun saadut tilaukset ylittivät 3,0 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilauskertymän.

Konepajajärjestelmät-segmentissä liikevaihto laski voimakkaasti edellisvuoden tammi-kesäkuusta Ilomantsin tehtaan siirryttyä 1.7.2016 osaksi emoyhtiötä eli Metsäkoneet-segmenttiä. Myös myynti konsernin ulkopuolisille asiakkaille väheni 15,7 % edellisvuoden tammi-kesäkuusta. Segmentin liiketappio puolittui vertailukauteen nähden jääden 149 tuhatta euroa tappiolliseksi (1-6/2016 tappio 312 tuhatta euroa). Tulosparannuksen taustatekijöitä olivat mm. kannattamattomien tuotteiden karsinta sekä Ilomantsin tehtaan siirto osaksi emoyhtiötä. Kuluneen kevään aikana konserni on selvitellyt useiden osapuolten kanssa MFG Components Oy:öön liittyviä yritysjärjestelymahdollisuuksia ja tarkasteluja jatketaan edelleen.

Konsernin tilauskanta kasvoi sekä vertailukauden että vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna.

Konsernin alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli selvästi negatiivinen erityisesti vaihto-omaisuuden voimakkaan kasvun vuoksi. Vaihto-omaisuutta kasvattivat kohentunut tilauskanta, Keslan soveltama asiakasluottokontrolli sekä kesän eri messujen vaatimat esittelykonetarpeet. Vuosien 2012-2014 voimakkaan investointijakson jälkeen konsernin investointiaktiviteetti on säilynyt hyvin maltillisena keskittyen lähinnä tehtyjen investointien hyödyntämiseen.

Keslan kierrätysnosturituotteen kehittäminen saatiin päätökseen ja ensimmäisen tuotantoerän nosturit toimitettiin Ranskan yhteistyökumppanillemme TechMatille kesäkuussa. Kierrätysnosturin syksyn tilauskanta on lähtenyt kehittymään suotuisasti ja tuote on herättänyt Ranskan lisäksi mielenkiintoa Saksassa ja Kaukoidässä. Uudet 27-30 sarjan rullaharvesterit lanseerattiin kesäkuussa Ruotsin Elmia-metsämessuilla. Tuotteiden modulaarinen runkorakenne herätti messuilla ansaittua huomiota ja eri puolilla maailmaa testikäytössä olleista kourista on saatu hyvää palautetta.

 

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kotimaan markkinoilla vuonna 2015 tapahtunut liikevaihdon taantuminen näyttää jääneen väliaikaiseksi, kun ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi jälleen edellisvuoden vertailukauteen nähden. Hyvä kotimaan vire näyttää jatkuvan uutta hakkuukautta kohden, mutta Keslan puunkorjuulaitteiden kotimaan kysyntä näyttää kuitenkin kehittyvän aiempaa heikommin kahden metsäkonevalmistajan konkurssin vuoksi. Kotimaassa Valtra-yhteistyön odotetaan näkyvän kasvuna etenkin Valtran Unlimited -tuotteisiin liittyvissä toimituksissa. Kumppanuus näkyy myös Ruotsissa, jossa Keslan myynti kasvoi kuluneen vuosikymmenen korkeimmalle tasolle.  Venäjän ja Valko-Venäjän kysyntä piristyi viime vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella ruplan kurssivaihtelun tasaantumisen myötä. Kyseisten ruplatalouksien kysyntä jatkui vahvana myös kuluneen vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon ajan ja positiivinen vire näyttää toistaiseksi jatkuvan keväällä käynnistyneestä ruplan heikkenemisestä huolimatta. Aasian markkinoilla onnistuttiin viime vuonna kiitettävästi Thaimaan markkinan avaamisessa ja Kaakkois-Aasian puunkorjuun koneellistamiseen liittyviä mahdollisuuksia työstetään Keslalla tänä vuonna voimakkaasti.

Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja. Lisäksi toimialaan liittyvä digitalisaatiokehitys voi luoda teknologiamurroksia tai -vaateita, jotka voivat vaikuttaa kysyntää kasvattaen tai rajoittaen. Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen. Venäjä on Keslalle itsessään merkittävä vientimarkkina, mutta myös Keslan valkovenäläisten loppuasiakkaiden vienti kohdistuu pääasiassa Venäjän markkinoille, joten heikkeneminen kyseisten maiden suhteissa voi vaikuttaa Keslan kysyntään haitallisesti.

Sellu- tai biotuotetehtaita on Suomessa ja maailmalla rakenteilla tai suunnitteilla runsaasti. Myös euca-plantaasien pinta-alan ennustetaan kasvavan lähivuosina. Nämä kehityskulut yhdessä kaupungistumiseen liittyvän kierrätystrendin kanssa luovat kasvavia mahdollisuuksia Keslan puu- ja kierrätysraaka-aineiden käsittelyä tehostaville tuotteille. Lisäksi Keslan solmimat strategiset kumppanuudet Valtran ja Dalby Groupin kanssa luovat edellytyksiä viennin kasvulle lähivuosina sekä traktorivarusteet että kierrätysnosturit tuoteryhmissä.

 

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017

Kesla-konsernin liiketoiminta keskittyy voimakkaasti Metsäkoneet-segmenttiin ja konserni selvittää mahdollisuudet Konepajajärjestelmät-segmentistä luopumiseen kuluvan vuoden aikana. MFG Components Oy:llä nykymuodossa ei ole merkittävää synergiaa metsäkoneliiketoiminnan kanssa.

Nykyisellä rakenteella toimiessaan konsernin liikevaihdon ja -voiton odotetaan kohenevan tilikaudella 2017. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kesla Oyj on sopinut erään MFG Components Oy:stä vakavasti kiinnostuneen osapuolen kanssa siitä, ettei Kesla käy toistaiseksi rinnakkaisia yritysjärjestelykeskusteluja muiden osapuolten kanssa. Rajaus on voimassa kuluvan vuoden syyskuun loppuun saakka.  

 

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2017

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Keslan taloudellisen tiedottamisen käytäntö muuttui 1.12.2015 voimaan tulleiden Pörssin uusien sääntöjen seurauksena. Yhtiö siirtyi taloudellisessa tiedottamisessaan säännöissä vaadittuun puolivuosittaiseen tiedottamiskäytäntöön. Seuraava taloudellinen tiedote on yhtiön tilinpäätöstiedote vuoden 2018 alkupuolella.

 

KESLA OYJ

Hallitus

 

 

LISÄTIETOJA:

 

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

Puhelimitse tavoitettavissa 8.8.2017 klo 11-12 ja 13-14

 

 

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 42,0 miljoonaa euroa. Metsäkoneet-segmentin liikevaihdosta viennin osuus oli 70,3 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 282 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.