Kesla

KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 / KORJAAVA TIEDOTE

08.02.2018 Investor releases

KESLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 8.2.2018 klo 10.00    KORJAAVA TIEDOTE

Tämä tiedote korvaa 8.2.2018 klo 9.00 julkaistun Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedotteen. Aiemmin julkaistun tiedotteen sisältöön ei tullut muutosta, mutta julkaistu liite oli virheellinen.

Tämän tiedotteen liitteenä korjattu yhteenveto tilinpäätöstiedotteesta.

Heinä-joulukuu 2017 lyhyesti

Keslan tytäryhtiön MFG Components Oy:n valmistusliiketoiminnasta luopumisen myötä konsernin liikevaihto väheni vertailukauteen nähden, mutta tulos koheni.

Konsernin liikevaihto laski 7,5 % vertailukaudesta ja oli 20,6 miljoonaa euroa (7-12/2016: 22,3 miljoonaa).

Konsernin liikevoitto EBIT oli 1 213 tuhatta euroa voitollinen (884 tuhatta voitollinen), ilman kertaluonteisia eriä 1 113 tuhatta euroa voitollinen (884 tuhatta voitollinen).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 541 tuhatta euroa positiivinen (3 291 tuhatta positiivinen).

Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 10,8 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa).

Osakekohtainen tulos EPS oli 0,23 euroa (0,16 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Vuosi 2017 lyhyesti

Liikevaihtoa pienentäneestä rakennejärjestelystä huolimatta liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuodesta.

Konsernin liikevaihto oli 42,7 miljoonaa euroa (2016: 42,0 miljoonaa), muutos edellisvuoteen 1,7 % (4,7 %).

Konsernin liikevoitto EBIT oli 1 471 tuhatta euroa voitollinen (949 tuhatta voitollinen), ilman kertaluonteisia eriä 1 371 tuhatta voitollinen (949 tuhatta voitollinen).

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli 917 tuhatta euroa positiivinen (2 541 tuhatta positiivinen).

Osakekohtainen tulos, EPS, oli 0,25 euroa (0,11 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,2 % (33,7 %).

Hallitus esittää 8.3.2018 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,10 euroa/osake, yhteensä 337 tuhatta euroa

Keskeisiä tapahtumia tilikaudella

Keslan liiketoimintojen johtamista terävöitettiin elokuussa muodostamalla kolme liiketoiminta-aluetta eli auto- ja teollisuusnosturit (va. liiketoimintajohtaja Marko Härkönen), puunkorjuulaitteet ja metsäenergia (liiketoimintajohtaja Mika Tahvanainen) sekä traktoreiden metsävarusteet (liiketoimintajohtaja Janne Sinkkonen). Lisäksi johtoryhmän jäseneksi nimitettiin talouspäällikkö Sarita Kortelainen.

Keslan tytäryhtiö MFG Components Oy myi 15.9.2017 allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla yhtiön valmistusliiketoiminnan Kotka Power Tech Oy:lle.

Keskeiset tunnusluvut

 7-127-121-121-12
1000 euroa2017201620172016
Kasvu    
  Tilauskanta kauden lopussa  10 7707 968
  Liikevaihto20 61222 28642 69541 998
  Liikevaihdon muutos, %-7,5 %4,4 %1,7 %4,7 %
Kannattavuus    
  Liikevoitto (EBIT)1 2138841 471949
  Liikevoitto, %5,9 %4,0 %3,4 %2,3 %
  Kauden laaja tulos 771557845365
 Tulos / osake (EPS), EUR *0,230,160,250,11
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  6,1 %3,7 %
Rahoitus    
  Liiketoiminnan rahavirta1 5413 2919172 541
  Bruttoinvestoinnit188389518687
Taloudellinen asema (kauden lopussa)    
  Korollinen nettovelka   11 66413 022
  Nettovelkaantumisaste, %  101,5 %118,7 %
  Omavaraisuusaste, %   37,2 %33,7 %
Taseen loppusumma   31 15832 842
Henkilöstö keskimäärin  260261

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Keslan liiketoiminnan rakenne muuttui merkittävästi tilikauden 2017 aikana, kun helmikuussa yhtiön julkisuuteen tiedottama aie luopua konsernin konepajajärjestelmät -segmentin liiketoiminnasta toteutui syyskuussa. Konsernin tytäryhtiö MFG Components Oy myi valmistusliiketoimintansa Kotka Power Tech Oy:lle. Kaupan seurauksena konepajajärjestelmät -segmenttiraportointi lopetettiin.

MFG Components Oy:n liiketoimintakaupasta huolimatta konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 1,7 %:a päätyen 42 695 tuhanteen euroon (41 998 tuhatta vuonna 2016). Ilman järjestelyä liikevaihto olisi ollut noin 1,5 miljoonaa euroa suurempi. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli lähialueillamme Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Baltiassa sekä Ruotsissa. Kierrätysnosturiliiketoiminta näkyi kasvuna Ranskan myynnissä. Kaukoitä jäi jälkeen edellisvuoden poikkeuksellisen hyvästä myyntivolyymistä ja osassa Keski-Euroopan maita myynti ei toteutunut tavoitellulla tavalla.

Konsernin tulos kehittyi tilikaudella liikevaihtoa suotuisammin. Tilikauden tulos yli kaksinkertaistui vertailukauden 365 tuhannesta eurosta 845 tuhanteen euroon. Tulosparannuksen taustatekijöitä olivat MFG Components Oy:n tappioiden merkittävä väheneminen, liiketoimintakaupasta kertaluonteisena eränä saatu 100 tuhannen euron myyntivoitto, vertailukauteen nähden kohentunut Ilomantsin tehtaan suorituskyky, konsernin poistorasitteen pieneneminen sekä konsernin emoyhtiön liikevaihdon kasvu samanaikaisesti parantuneen myyntikatetason kanssa. Konsernin rahoituskustannukset pienenivät korollisen nettovelan vähenemisen vuoksi.

Konsernin toisen vuosipuoliskon tulosta rasittivat Saksan tytäryhtiön myyntisaamisista tehty luottotappiovaraus ja MFG Components Oy:lle jääneeseen vaihto-omaisuuteen tehty ylimääräinen varastovaraus. Emoyhtiön myynnin ja markkinoinnin panostukset kasvoivat tilikauden aikana selvästi. Emoyhtiö Kesla Oyj kirjasi liiketoimintakaupan yhteydessä 800 tuhannen euron arvonalennuksen MFG Components Oy:n sijoitukseensa. Sijoituksen arvonalentumiskirjaus ei vaikuttanut konsernin tulokseen, eikä sillä ollut kassavirtavaikutusta. Arvonalentumiskirjauksen seurauksena emoyhtiön tulos oli tilikaudella tappiollinen.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 917 tuhatta euroa positiivinen (2 541 tuhatta positiivinen 2016). Rahavirran heikkeneminen johtui vaihto-omaisuuden kasvusta, minkä taustalla on varautuminen kasvaneeseen tilauskantaan ja kysyntään. Konsernin investointiaktiviteetti säilyi erittäin maltillisena ja MFG Componentsissa tehty liiketoimintakauppa näkyi suotuisasti konsernin kassassa.  Näiden tekijöiden myötä – kasvaneesta käyttöpääomatarpeesta huolimatta - konsernin korollinen nettovelka pieneni noin 2 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuus sekä omavaraisuusaste kehittyivät tavoiteltuun suuntaan.

Konsernin emoyhtiön toisen vuosipuoliskon saadut tilaukset ylittivät noin 1,5 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan. Tilauskertymä ja saatujen tilausten virta säilyivät vahvana vuosipuoliskon loppuun saakka.  Konsernin vuodenvaihteen tilauskanta kasvoi selvästi edellisvuoden 8,0 miljoonasta 10,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2018 aloittava tilauskanta on kuluvan vuosikymmenen korkein aloitustaso, joten odotukset tulevalle vuodelle ovat positiiviset.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kesla-konsernin tilikauden 2018 aloittava tilauskanta on aiempien tilikausien käynnistymiseen nähden selvästi korkeammalla tasolla. Kotimaan ja lähialueidemme kysyntä on hyvä ja Aasian markkinoilla kiinnostus puunkorjuun koneellistamiseen lisää edelleen mahdollisuuksia Keslan liiketoiminnan kasvattamiselle. Keski-Euroopan kysyntä on alkuvuonna edellisvuotta parempi. Hyvän kysynnän vuoksi Kesla käynnistää tuotannollisen volyymin nostoon tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi tehostetaan toimitusketjun eri osapuolien välistä vuorovaikutusta toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi ja poikkeustilanteiden hallitsemiseksi.

Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja.  Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen, koska Venäjän markkinakysyntä on Keslalle merkittävää sekä suoraan että välillisesti partnereidemme kautta.

Keslan solmimat strategiset kumppanuudet Agcon (Valtran) ja Dalby Groupin (Ranska) kanssa luovat edellytyksiä viennin kasvulle tänä vuonna ja lähivuosina sekä traktorivarusteet että kierrätysnosturit tuoteryhmissä. Kaakkois-Aasiassa solmittu kumppanuus Multicon kanssa kasvattaa alueen puunkorjuulaitteiden liikevaihtoa lähivuosina.

Ohjeistus vuodelle 2018

Emoyhtiön liiketoiminnan odotetaan kasvavan hyvän kysyntätilanteen vuoksi ja kompensoivan liiketoimintakaupan yhteydessä menetetyn liikevaihdon.

Konsernin liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Liikevoiton odotetaan kohenevan tilikaudella 2018. 

Hallituksen voitonjakoehdotus ja ehdotus omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutuksen jatkamisesta

Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, vapaa oma pääoma 31.12.2017 on 7 826 tuhatta euroa, josta tilikauden 2017 tappio on 164 tuhatta euroa. Hallitus esittää 8.3.2018 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,10 euroa/osake, yhteensä 337 tuhatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 7 489 tuhatta euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2018 enintään 338 313 kappaleelle yhtiön osakkeita (10 % koko osakekannasta).

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2018

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2017, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä liitetiedostona ja saatavilla Keslan internetsivuilla www.kesla.com kohdassa sijoittajat. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilikauden 2017 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 15.2.2018.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2018 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2018 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 7.8.2018.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa torstaina 8.3.2018.

Joensuu 8.2.2018

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 – 560 9310, 8.2.2018 klo 14.30-15.30

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta voimansiirron tuotteiden maahantuoja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 42,7 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, maahantuontiyhtiö Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa oli tilikauden 2017 päättyessä 234 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/3a239977-475d-4525-8f10-271d41ab4d70