Kesla

Kesla Oyj puolivuosikatsaus 7.8.2018

07.08.2018 Investor releases

                                                                                    

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS   7.8.2018        Klo 8.00

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto kasvoi hieman, liikevoitto koheni ja tilauskanta kasvoi selvästi.
  • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,6 % vertailukaudesta ja oli 22,7 miljoonaa euroa (1-6/2017 22,1 miljoonaa euroa).  
  • Konsernin liikevoitto EBIT oli 772 tuhatta euroa (258 tuhatta euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 044 tuhatta euroa positiivinen (624 tuhatta euroa negatiivinen).
  • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 15,5 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa).
  • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,14 euroa (0,02 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

                               
Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia)

                     1-6
                  2018 
                  1-6
                2017 
            1-12
            2017 
1000 euroa 
Kasvu   
  Tilauskanta kauden lopussa15 453 8 813 10 770 
  Liikevaihto22 660 22 083 42 695 
  Liikevaihdon muutos, %2,6 %12,0%1,7 %
Kannattavuus   
  Liikevoitto (EBIT)772 258 1 471 
  Liikevoitto, %3,4 %1,2%3,4 %
  Kauden laaja tulos464 74 845 
 Tulos / osake (EPS), EUR *0,14 0,02 0,25 
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,6 % 2,1%6,1 %
Rahoitus   
  Liiketoiminnan rahavirta1 044 -624 917 
  Bruttoinvestoinnit214 330 518 
Taloudellinen asema (kauden lopussa)   
  Korollinen nettovelka11 217 14 289 11 664 
  Nettovelkaantumisaste, %96,6 %133,3%101,5 %
  Omavaraisuusaste, %36,1 %32,6%37,2 %
Taseen loppusumma 32 378 33 221 31 158 
Henkilöstö keskimäärin241 270 260 
* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi 2,6 % edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.  Konsernin emoyhtiön noin 15 %:n liikevaihdon kasvu kompensoi tavoitellusti syksyllä 2017 tehdyn MFG Components Oy:n valmistusliiketoiminnasta luopumisen pienentävän vaikutuksen konsernin liikevaihtoon. Emoyhtiön tilauskanta kasvoi katsauskaudella yhtiön historian korkeimmalle tasolle yli 15 miljoonaan euroon. Hyvän suhdannetilanteen onnistunut hyödyntäminen yhdessä MFG Components Oy:n rakennejärjestelyn vaikutusten kanssa nostivat yhtiön liikevoiton 772 tuhanteen euroon. Osakekohtainen tulos nousi 0,02 eurosta 0,14 euroon. 

Kysyntä oli vahvaa mm. Venäjillä, Ruotsissa, Keski- ja Etelä-Euroopassa. Emoyhtiön kotimaan liikevaihto kasvoi 6 %. Konsernin kotimaan liikevaihto pieneni 1,4 miljoonaa euroa (15,6%) MFG Components Oy:n liiketoimintakaupan seurauksena. Konsernin tavoitteen mukaisesti Kesla onkin nykymuodossaan entistä voimakkaammin vientiyhtiö – viennin osuus konserniliikevaihdosta kasvoi 67 %:iin vertailukauden 60 %:n tasolta.

Konsernin alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 1,0 miljoonaa euroa vertailukauden ollessa 0,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Konsernin vertailukautta parempi tulos sekä selvästi pienempi nettokäyttöpääoman kasvu vaikuttivat voimakkaimmin positiiviseen kehitykseen. Konsernin omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste kohenivat vertailukauteen nähden.

Katsauskaudella jatkettiin MFG Components Oy:n voimansiirron maahantuontiliiketoimintaan liittyvien yritysjärjestelyjen selvittämistä. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja yhden liiketoiminnasta vakavasti kiinnostuneen osapuolen kanssa.

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Alkuvuoden ajan vallinnut hyvä markkinakysyntä näyttää jatkuvan edelleen eri maantieteellisillä markkinoilla. Keslan tilauskanta on erinomaisella tasolla ja yhtiö nostaa kapasiteettiaan työvuorojärjestelyin. Lisäksi jatketaan tehostettua toimitusketjun eri osapuolien välistä vuorovaikutusta toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi ja poikkeustilanteiden hallitsemiseksi.

Korkeasuhdanne voi luoda pullonkauloja toimittajien materiaalisaatavuuteen ja henkilöstöresursseihin, jotka voivat rajoittaa Keslan kykyä hyödyntää hyvää kysyntätilannetta. Euroopan poikkeuksellisen kuuma kesä voi heikentää alkutuotannon näkymiä, mikä voi vaikuttaa traktorivarusteiden kysyntään. Protektionismin kasvu lisää markkinoiden epävarmuutta. Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja.  Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen, koska Venäjän kysyntätilanne on Keslalle merkittävä sekä suoraan että partnereidemme kautta välillisesti.

Keslan solmimat strategiset kumppanuudet Agcon Valtra-traktoreiden ja Dalby Groupin kanssa luovat edellytyksiä viennin kasvulle lähivuosina sekä traktorivarusteet että kierrätysnosturit segmenteissä. Kaakkois-Aasiassa solmittu kumppanuus Multicon kanssa odotetaan tukevan puunkorjuulaitteiden liiketoimintaa lähivuosina.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2018

Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukautta huomattavasti korkeammalla tasolla ollen 15,5 miljoonaa euroa (30.6.2017 8,8 miljoonaa euroa). Alkuvuoden ajan vallinnut hyvä markkinakysyntä näyttää jatkuvan edelleen eri maantieteellisillä markkinoilla. Keslan tilauskanta on erinomaisella tasolla ja yhtiö nostaa kapasiteettiaan työvuorojärjestelyin.

Konserni luopui vuoden 2017 syyskuussa konepajasegmentin liiketoiminnasta, jonka osuus viime vuoden liikevaihdosta oli runsaat 8 %. Emoyhtiön liiketoiminnan odotetaan kasvavan hyvän kysyntätilanteen vuoksi ja kompensoivan liiketoimintakaupan yhteydessä menetetyn liikevaihdon. 

Nykyisellä rakenteella toimiessaan konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton odotetaan kohenevan tilikaudella 2018. 

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2018

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhtiö noudattaa taloudellisessa tiedottamisessaan Pörssin sääntöjen mukaista puolivuosittaista tiedottamiskäytäntöä. Seuraava taloudellinen tiedote on yhtiön tilinpäätöstiedote vuoden 2018 alkupuolella.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310
Puhelimitse tavoitettavissa 7.8.2018 klo 10-12

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta voimansiirron tuotteiden maahantuoja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 42,7 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, maahantuontiyhtiö Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on 256 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liite