Kesla

Kesla Oyj, Osavuosikatsaus

10.08.2010 Investor releases
KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2010 klo 9.00 KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010 Markkinoiden elpyminen tuki Keslan liiketoimintojen positiivista kehitystä Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti: - konsernin liikevaihto kasvoi 37,8 % vertailukaudesta ja oli 8,4 miljoonaa euroa (4-6/2009 6,1 miljoonaa euroa) - konsernin liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta ja oli 502 tuhatta euroa voitollinen (1 154 tuhatta euroa tappiollinen) - liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 235 tuhatta euroa (673 tuhatta euroa) - osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (-0,26 euroa) Tammi-kesäkuu 2010 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät: - konsernin liikevaihto kasvoi 11,6 % vertailukaudesta ja oli 15,3 miljoonaa euroa (1-6/2009 13,7 miljoonaa euroa) - konsernin liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta ja oli 719 tuhatta euroa positiivinen (1 437 tuhatta euroa tappiollinen) - liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen 1 310 tuhatta euroa (2 473 tuhatta euroa) - osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (-0,37 euroa) - konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,2 % (30.6.2009 39,1 %) - konsernin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 4,8 miljoonaa euroa (30.6.2009 2,8 miljoonaa euroa). Sijoittajatiedon parantamiseksi Kesla julkaisee jatkossa osavuosikatsauksissaan katsauskauden lopun tilauskannan. - Näkymät: Konsernin kokovuoden näkymiä tarkennetaan siten, että liikevaihdon odotetaan kasvavan vuositasolla vuoteen 2009 nähden selvästi. Liikevoiton ja tuloksen ennen veroja odotetaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta ja muodostuvan selvästi positiiviseksi. Toimintaympäristö Investointihyödykkeiden kysynnän elpyminen vuoden 2008 lopun romahduksesta ja vuoden 2009 matalasta tasosta piristi Keslan liiketoimintaympäristöä katsauskaudella kaikilla markkina-alueilla. Metsäteollisuuden vahvistunut suhdannetilanne yhdessä energiapuun kasvavan käytön kanssa tukivat Keslan metsäkoneryhmän tuotteiden käyttöasteita. Kasvaneet käyttöasteet näkyivät sekä jälkimarkkinointipalveluiden että uustuotteiden kysynnän selvänä piristymisenä vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Myös taantuman aikainen koneiden ja laitteiden matala investointitaso alkoi purkautua kasvavana kysyntänä katsauskaudella. Konepajajärjestelmien kysyntä piristyi yhtälailla vuoden takaiseen tasoon nähden suomalaisten konepajojen kasvavan lopputuotekysynnän kautta. Taantuman aikana alas ajettuja varastotasoja ryhdyttiin täydentämään katsauskaudella. Liikevaihto Keslan toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 37,8 % ollen 8,4 miljoonaa euroa (4-6/2009 6,1 miljoonaa euroa). Metsäkoneryhmän liikevaihto nousi 40,7 % ja konepajajärjestelmien 36,8 %. Molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon kasvua tuki katsauskaudella merkittävästi piristynyt liiketoimintaympäristö vuoteen 2009 nähden. Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto nousi 11,6 % ollen 15,3 miljoonaa euroa (1-6/2009 13,7 miljoonaa euroa). Keslan kotimaan myynti nousi 13,5 % vertailukauteen nähden ollen 7,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa) ja vientimyynti 9,8 % ollen 7,9 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa). Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 51,6 % (52,4 %). Tulos Konsernin tuloskehitys jatkui suotuisana katsauskauden molemmilla vuosineljänneksillä vuoteen 2009 nähden. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 502 tuhatta euroa voitollinen (4-6/2009 1 154 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen veroja 451 tuhatta euroa voitollinen (1 247 tuhatta euroa tappiollinen). Tammi-kesäkuun liikevoitto parani merkittävästi vuoden 2009 vastaavasta ajankohdasta ja oli 719 tuhatta euroa voitollinen (1-6/2009 1 437 tuhatta euroa tappiollinen). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 588 tuhatta euroa voitollinen (1 698 tuhatta euroa tappiollinen). Keslan tuloksen merkittävä paraneminen johtui liiketoimintaympäristön selkeästä piristymisestä katsauskaudella vuoden 2009 tasoon nähden sekä tehdyistä liiketoimintojen sopeutustoimenpiteistä vuoden 2009 aikana. Liiketoimintavolyymeillä ja niiden kehittymisellä on merkittävä vaikutus Keslan tuloksen muodostumiseen. Konepajajärjestelmät -liiketoiminta oli tappiollista ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta kääntyi voitolliseksi toisella vuosineljänneksellä kasvaneen liikevaihdon myötä. Konsernin katsauskauden tulostasoa heikensi vallitseva hintakilpailutilanne tarjonnan ylittäessä edelleen kokonaiskysynnän. Myös teräsraaka-aineiden hintojen merkittävät kohoamiset katsauskaudella heikensivät tulostasoa. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 85 tuhatta euroa (1-6/2009 1 277 tuhatta euroa). Kuluvan vuoden merkittävin investointi ja myös toimintojen kehityshanke tulee olemaan syksyn aikana käyttöönotettava uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Markkinointi ja tuotekehitys Kuluva vuosi on Keslan 50. toimintavuosi. Toisella vuosineljänneksellä Kesla osallistui kahteen merkittävään metsäalan konenäyttelyyn Ranskassa ja Saksassa. Kyseiset markkina-alueet ovat vahvoja metsäalueita sekä teollisuus- että energiapuun näkökulmasta muodostaen merkittävän kysyntäpotentiaalin Keslan tuotteille. Saksan Interforst 2010 messuilla Kesla esitteli yhdessä uuden maahantuojansa kanssa tuoteuutuuksina kokorunkokäsittelyyn soveltuvan KESLA 2024L -puutavaranosturin uusine ominaisuuksineen sekä uudistetun KESLA 9T -metsäperävaunun teollisuus- ja energiapuun lähikuljetukseen. Myös muiden aines- ja energiapuun käsittelyyn liittyvien tuotteiden kehitystä jatkettiin katsauskaudella. Tase ja rahoitus Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma oli 26,1 miljoonaa euroa (31.12.2009 25,7 miljoonaa euroa). Taseen loppusummaa vuoden vaihteeseen nähden kasvatti konsernin liiketoimintoihin sitoutuneen käyttöpääoman kasvu kasvaneen liikevaihdon myötä. Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lainoja lyhennettiin katsauskaudella yhteensä 1 263 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1 310 tuhatta euroa positiivinen (1-6/2009 2 473 tuhatta euroa). Konsernin omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteet kehittyivät suotuisasti katsauskaudella. Omavaraisuusaste kasvoi 42,2 prosenttiin (31.12.2009 41,1 %) ja nettovelkaantumisaste pieneni 76,5 prosenttiin (31.12.2009 91,3 %). Henkilöstö Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 202 henkilöä (1-6/2009 278 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 238 henkilöä (31.12.2009 236 henkilöä). Riskit ja epävarmuustekijät Keslan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkillisiin ja voimakkaisiin, ennustamattomiin muutoksiin sekä mahdollisiin muutoksiin Keslan liiketoimintakumppanuuksissa. Vallitsevan markkinatilanteen yksittäisiä epävarmuustekijöitä ovat mahdolliset rahoitusmarkkinoiden uudet häiriöt erityisesti Euroopassa sekä toimialojen kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan jatkuminen heijastuen entistä voimakkaammin hintakilpailuun. Myös raaka-aineiden hinnannousut ja mahdolliset saatavuushäiriöt muodostavat riskin liiketoimintojen suotuisalle kehittämiselle. Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävarmuustekijöiden vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja eri muodoissaan. Konsernin asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman myötä pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asiakkuuden kysyntävaihteluilta. Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2009 vuosikertomuksesta sivuilta 10 ja 11. Lähiajan näkymät Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristö näyttää merkittävästi valoisammalta vuoteen 2009 nähden. Metsäteollisuuden positiivisen suhdannekehityksen ja EU:n asettamien uusiutuvien energialähteiden kasvutavoitteiden odotetaan tukevan Keslan metsäkoneryhmän suotuisaa kysynnän kehittymistä yhdessä yhtiön aktiivisen tuotekehityksen ja markkinointiponnistelujen kanssa myös vuoden toisella puoliskolla. Myös konepajajärjestelmien kysynnän odotetaan jatkavan kasvu-uralla investointituotteiden kansainvälisen kysynnän edelleen elpyessä. Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa merkittävästi vuoden takaista tasoa korkeampi eli 4,2 miljoonaa euroa (30.6.2009 2,8 miljoonaa euroa). Erittäin positiivisesti kehittyneen toisen vuosineljänneksen, kasvaneen tilauskannan sekä myönteisten tulevaisuuden näkymien myötä konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan ylittävän vuoden 2009 tason selvästi. Liikevoiton ja tuloksen ennen veroja odotetaan vuositasolla paranevan merkittävästi edellisvuodesta ja muodostuvan selvästi positiivisiksi. Hyvä hallinnointitapa Hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa. Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet -sivuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com. Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862 841. Hallussa olevat omat osakkeet Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä. TAULUKKO-OSA -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA | 1.1.- | 1.1.- | 1.4.- | 1.4.- | 1.1.- | | 1 000 € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.6. | 30.6. | 30.6. | 30.6. | 31.12. | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 15 327 | 13 739 | 8 392 | 6 088 | 26 101 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja | | | | | | | keskeneräisten | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuotteiden varastojen | 319 | -860 | 253 | -379 | -1 227 | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 69 | 35 | 33 | 16 | 131 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja | -7 760 | -7 085 | -4 209 | -3 102 | -13 718 | | tarvikkeiden käyttö | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -4 584 | -4 620 | -2 482 | -2 349 | -8 399 | | aiheutuvat kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -712 | -677 | -356 | -349 | -1 406 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -1 941 | -1 969 | -1 129 | -1 079 | -3 319 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 719 | -1 437 | 502 | -1 154 | -1 837 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut (netto) | -131 | -261 | -51 | -93 | -380 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 588 | -1 698 | 451 | -1 247 | -2 217 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -144 | 419 | -102 | 348 | 548 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 444 | -1 279 | 349 | -899 | -1 668 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | 444 | -1 279 | 349 | -899 | -1 668 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 436 | -1 249 | 336 | -877 | -1 595 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 8 | -30 | 13 | -22 | -73 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluvasta voitosta | | | | | | | laskettu | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton/laimennet-| 0,13 | -0,37 | 0,10 | -0,26 | -0,47 | | tu osakekohtainen | | | | | | | tulos, euro | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE 1 000 € | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 360 | 360 | 360 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 283 | 325 | 324 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 8 566 | 10 004 | 9 167 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 32 | 32 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | - | - | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 9 497 | 11 232 | 9 289 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 5 914 | 5 681 | 4 985 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon | - | - | - | | perustuvat verosaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 1 431 | 386 | 1 531 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 26 084 | 28 020 | 25 690 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 1 917 | 1 917 | 1 917 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 6 | 6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 210 | 210 | 210 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 8 733 | 8 642 | 8 297 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 10 866 | 10 775 | 10 430 | | pääoma yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 115 | 161 | 119 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 10 981 | 10 936 | 10 549 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 141 | 489 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 155 | 227 | 155 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 6 579 | 9 860 | 8 016 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 4 941 | 3 573 | 3 827 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon | | | | | perustuvat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | verovelat | 2 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 3 285 | 2 925 | 3 144 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 15 103 | 17 083 | 15 141 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 26 084 | 28 020 | 25 690 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1 000 EUR) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 € |Osake-|Ylikurssi| Kertyneet| SVOP |Yhteensä|Vähem- |Oma | | |pääoma|rahasto | voitto- | | |mistö- |pääoma | | | | | varat | | |osuus |yhteensä| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 297 | 210 | 10 430 | 119 | 10 549 | | 1.1.2010 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | - | | - | -12 | -12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | 436 | | 436 | 8 | 444 | | laajatulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 733 | 210 | 10 866 | 115 | 10 981 | | 30.6.2010 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 € |Osake-|Ylikurssi|Kertyneet | SVOP |Yhteensä|Vähem- |Oma | | |pääoma|rahasto |voitto- | | |mistö |pääoma | | | | |varat | | |osuus |yhteensä| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 10 497 | 210 | 12 630 | 204 | 12 834 | | 1.1.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -618 | | -618 | | -618 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | -1 237 | | -1 237 | -42 | -1 279 | | laajatulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 642 | 210 | 10 775 | 161 | 10 936 | | 31.6.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 € |Osake-|Ylikurssi|Kertyneet | SVOP |Yhteensä|Vähem- |Oma | | |pääoma|rahasto |voitto- | | |mistö |pääoma | | | | |varat | | |osuus |yhteensä| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 1 | 6 | 10 497 | 210 | 12 630 | 204 | 12 834 | | 1.1.2009 | 917 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -605 | | -605 | -12 | -616 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | -1 595 | | -1 595 | -73 | -1 668 | | laajatulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 1 91 | 6 | 8 297 | 210 | 10 430 | 119 | 10 549 | | 31.12.2009 | 7 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1 000 € | 1.1.-30.6.| 1.1.-30.6.| 1.1.-31.12.| | | 2010 | 2009 | 2009| -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 719 | -1 450 | -1 837 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut liiketulokseen | 760 | 926 | 1 446 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muiden saamisten muutos | -984 | 2 572 | 2 557 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -208 | 2 120 | 4 063 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muiden velkojen muutos | 1 133 | -1 634 | -1 227 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -59 | 3 058 | 5 393 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -114 | -261 | -412 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 1 | 3 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | 2 | 196 | 270 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 1 310 | 2 473 | 4 876 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | -101 | -146 | -257 | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiavustukset | - | - | 273 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -101 | -146 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -1 263 | - 1 685 | -3 064 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -34 | -26 | -65 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -12 | -618 | -618 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -1 309 | -2 329 | -3 748 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -100 | -2 | 1 143 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | 1 531 | 388 | 388 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden lopussa | 1 431 | 386 | 1 531 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton tulos/osake, EUR | 0,13 | -0,37 | -0,47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutuksella oikaistu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, EUR | 0,13 | -0,37 | -0,47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, EUR | 3,21 | 3,18 | 3,08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 42,2 | 39,1 | 41,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 76,8 | 113,4 | 91,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma (1 000 EUR) | 26 084 | 28 020 | 25 690 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöomaisuuteen (1 000 EUR) | 85 | 1 277 | 1 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 202 | 278 | 237 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1 000 EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahalaitoslainat | 9 863 | 12 785 | 11 160 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut kiinteistökiinnitykset | 3 632 | 3 632 | 3 632 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 6 072 | 6 577 | 6 072 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudeksi annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kiinnitykset yhteensä | 9 704 | 10 209 | 9 704 | -------------------------------------------------------------------------------- Laadintaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2009. TOIMINTASEGMENTIT -------------------------------------------------------------------------------- | 1-6/2010, 1 000 € | Metsäkoneet| Konepaja-| Eliminointi| Yhteensä| | | | järjestelmät| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 12 469 | 2 858 | - | 15 327 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 128 | 2 386 | -2 514 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 12 596 | 5 244 | -2 514 | 15 327 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | 569 | 111 | -91 | 588 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | 588 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1-6/2009, 1 000 € | Metsäkoneet| Konepaja-| Eliminointi| Yhteensä| | | | järjestelmät| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 11 181 | 2 558 | - | 13 739 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 75 | 1 772 | -1 847 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 11 256 | 4 330 | -1 847 | 13 739 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | -1 232 | -411 | -55 | -1 698 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | -1 698 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 4-6/2010, 1 000 € | Metsäkoneet| Konepaja-| Eliminointi| Yhteensä| | | | järjestelmät| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 6 741 | 1 651 | - | 8 392 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 75 | 1 334 | -1 409 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 6 816 | 2 985 | -1 409 | 8 392 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | 276 | 178 | -2 | 451 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | 451 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 4-6/2009, 1 000 € | Metsäkoneet| Konepaja-| Eliminointi| Yhteensä| | | | järjestelmät| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 4 804 | 1 284 | - | 6 088 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 39 | 898 | -937 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 4 843 | 2 182 | -937 | 6 088 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | -853 | -294 | -100 | -1 247 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | -1 247 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Yhtiön vuosineljännesten liikevaihdot ja tulokset ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1 000 EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | Liikevaihto | Tulos ennen tilinpäätös- | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | siirtoja ja veroja | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tammi-Maaliskuu | 6 935 | 7 651 | 137 | -451 | -------------------------------------------------------------------------------- | Huhti-Kesäkuu | 8 392 | 6 088 | 451 | -1 247 | -------------------------------------------------------------------------------- | Heinä-Syyskuu | | 4 871 | | -710 | -------------------------------------------------------------------------------- | Loka-Joulukuu | | 7 491 | | 192 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 15 327 | 26 101 | 588 | -2 217 | -------------------------------------------------------------------------------- Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Seuraava osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010 julkaistaan 26.10.2010 klo 9.00. Joensuu 10.8.2010 KESLA OYJ Jari Nevalainen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesla.com Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 50,4 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.