Kesla

Tilinpäätöstiedote 2010

26.01.2011 Pörssitiedotteet

Joensuu, Suomi, 2011-01-26 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

KESLA OYJ            TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 26.1.2011 klo 9.00

 

KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

  

Loka – joulukuu 2010 lyhyesti:

-        konsernin liikevaihto kasvoi 49,0 % vertailukaudesta ja oli 11,2 miljoonaa euroa (10-12/2009 7,5 miljoonaa euroa)

-        konsernin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 1 205 tuhatta euroa voitollinen (258 tuhatta euroa voitollinen)

-        liiketoiminnan (vahvan kasvun myötä liiketoiminnan) rahavirta oli positiivinen 720 tuhatta euroa (2 080 tuhatta euroa positiivinen)

-        osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,07 euroa)

 

Tammi - joulukuu 2010 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

-        konsernin liikevaihto kasvoi 29,1 % vertailuvuoteen nähden ja oli 33,7 miljoonaa euroa (1-12/2009 26,1 miljoonaa euroa)

-        konsernin liikevoitto parani merkittävästi vertailuvuodesta ollen 2 177 tuhatta euroa voitollinen (1 837 tuhatta euroa tappiollinen)

-        liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen 1 369 tuhatta euroa (4 876 tuhatta euroa)

-        osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (-0,47 euroa)

-        konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 43,7 % (31.12.2009 41,1 %)

-        konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 7,0 miljoonaa euroa (31.12.2009 2,6 miljoonaa euroa).

-        Näkymät: Positiivisesti kehittyneen vuoden 2010, kasvaneen tilauskannan sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ja myönteisten tulevaisuuden näkymien myötä konsernin vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2010 tason.

-        Hallitus esittää 4.3.2011 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,30 euroa / osake, yhteensä 1 015 tuhatta euroa.

 

Toimintaympäristö

Kansainvälinen investointihyödykkeiden kysyntä elpyi vuoden 2009 syvästä taantumasta ennakoitua voimakkaammin vuoden 2010 aikana. Elpymisen taustalla oli taantuman kasvattama koneiden ja laitteiden korvausinvestointitarve sekä valtioiden tekemät elvytystoimenpiteet taantuman oikaisemiseksi. Myös rahoitusmarkkinoiden vakautuminen yhdessä matalan korkokannan kanssa edesauttoi investointien uudelleen käynnistymistä. Vahvasta elpymisestä huolimatta koneiden ja laitteiden kokonaiskysynnän taso jäi vuonna 2010 selvästi alle vuosien 2007 ja 2008 ennätystasojen.

Keslan tuotteiden kysyntä vahvistui tilikauden 2010 jokaisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen nähden. Katsauskauden alun matala tilauskanta vahvistui hyvin kehittyneen myynnin myötä vuoden aikana. Kysyntä vahvistui vertailuvuoteen nähden kaikilla markkina-alueilla. Metsäteollisuuden vahva suhdannetilanne yhdessä energiapuun kasvavan käytön kanssa tukivat puunkorjuun kokonaiskysyntää ja siten myös Keslan metsäkoneryhmän tuotteiden käyttöasteita. Kohonneet käyttöasteet näkyivät sekä jälkimarkkinointipalvelujen että tuotteiden kysynnän selvänä piristymisenä edellisvuoteen nähden. Myös konepajajärjestelmien kysyntä piristyi vuoden takaiseen tasoon nähden investointihyödykkeiden kokonaiskysynnän kasvaessa ja asiakkaiden täydentäessä varastojaan kasvavaa kysyntää vasten.

 

Liikevaihto

Keslan liikevaihto kasvoi vuonna 2010 29,1 % vuoteen 2009 nähden ollen 33,7 miljoonaa euroa (1-12/2009 26,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon vahvan kasvun taustalla oli toisaalta liikevaihdon poikkeuksellisen voimakas heikkeneminen tilikaudella 2009, mutta myös kysynnän merkittävä elpyminen vuoden 2010 aikana. Yhtälaillavuonna 2010 konsernissa tehdyt vahvat markkinointipanostukset myyntikanavien kehittämiseksi ja asiakasnäkyvyyden parantamiseksi sekä tehdyt panostukset uustuotekehitykseen ja liiketoimintojen kilpailukyvyn edelleen kehittämiseksi tukivat konsernin tuotekysynnän suotuisaa kehittymistä. Metsäkoneryhmän ulkoinen myynti kasvoi tilikaudella 2010 31,5 % ja konepajajärjestelmien ulkoinen myynti 19,6 % vuoteen 2009 nähden.

Neljännellä vuosineljänneksellä Keslan liikevaihto kasvoi 49,0 % vertailuneljännekseen nähden ollen 11,2 miljoonaa euroa (10-12/2009 7,5 miljoonaa euroa). Metsäkoneryhmän ulkoinen myynti kasvoi 55,5 % ja konepajajärjestelmien vastaavasti 21,4 % vuoden 2009 neljänteen vuosineljännekseen nähden.

Keslan kotimaan myynti kasvoi tilikaudella 2010 yhteensä 25,2 % vertailuvuoteennähden ollen 16,2 miljoonaa euroa (1-12/2009 12,9 miljoonaa euroa) ja vientimyynti 33,0 % ollen 17,5 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 51,9 % (50,4 %). Vientitoiminnanosuus metsäkoneryhmän myynnistä oli 62,1 % (61,7 %). Keslan kotimaan kone- ja laitemyyntiä piristi metsäteollisuuden hyvä suhdannetilanne sekä metsäenergian kasvava käyttö EU:n uusiutuvien energialähteiden käytölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Konepajajärjestelmien kysyntää piristi kotimaisten asiakkaiden lopputuotekysynnän vilkastuminen maailmanlaajuisesti. Viennissä Keslan tuotteiden kysyntä kasvoi kaikilla markkina-alueilla.   

 

Tulos

Keslan tulos vahvistui tilivuonna 2010 merkittävästi edellisvuodesta muodostuen vaikean ja tappiollisen vuoden jälkeen selvästi voitolliseksi. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto parani merkittävästi vertailuneljänneksestä ollen 1 205 tuhatta euroa voitollinen (10-12/2009 258 tuhatta euroa) ja tulos ennen veroja 1 163 tuhatta euroa voitollinen (192 tuhatta euroa). Koko tilikauden 2010 liikevoitto oli voitollinen 2 177 tuhatta euroa (1-12/2009 1 837 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen veroja voitollinen 1 972 tuhatta euroa (2 217 tuhatta euroa tappiollinen).

Tilivuoden 2010 tuloksen merkittävä paraneminen johtui konsernin toimintaympäristön ja liiketoimintojen elpymisestä poikkeuksellisen vaikean vuoden 2009 jälkeen. Kasvavan kysynnän ja tehtyjen markkinointitoimenpiteiden kautta vahvistunut liikevaihto sekä tehdyt kehitystoimenpiteet konsernin eri toiminnoissa tukivat tuloksen vahvaa käännettä.

Metsäkoneryhmän liiketulos elpyi tilikauden 2010 aikana vertailuvuoteen nähden muodostuen selkeästi positiiviseksi. Myönteisen kehityksen taustalla olivat elpyneen kysynnän ja aktiivisten markkinointitoimenpiteiden kautta kasvaneet kone- ja laitetoimitukset sekä konsernin eri toiminnoissa tehdyt kehitystoimenpiteet tuotteiden ja toimintojen tuottavammaksi toteuttamiseksi.

Myös konepajajärjestelmien tuloskehitys oli tilikaudella 2010 myönteinen vertailuvuoteen nähden. Kysynnän elpymisen ja aktiivisten markkinointiponnistelujen kautta kasvanut liiketoimintavolyymi yhdessä tehtyjen kehitystoimenpiteiden kanssa paransivat tulosta merkittävästi vuoteen 2009 nähden.

Molempien liiketoimintaryhmien suhteellista kannattavuutta vuosiin 2007 ja 2008 nähden heikensi tilikaudella, vahvasta kasvusta huolimatta, rakenteelliseen kapasiteettiin nähden edelleen matalahko kokonaisvolyymitaso sekä markkinoilla vallitseva vahva kilpailutilanne valmistajien kokonaistarjonnan ylittäessä edelleen markkinoiden kysyntätason.

 

Investoinnit

Kesla-konsernin investoinnit laskivat tilikaudella 2010 vertailuvuoteen nähden ollen yhteensä 618 tuhatta euroa (1-12/2009 1 211 tuhatta euroa). Tilikauden merkittävin investointi ja myös toimintojen kehityshanke oli neljännellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä kytkee Keslan tuotetiedonhallinnan ja tilaus-toimitusprosessin yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollistaen konsernin sisäisten ja ulkoisten toimintojen edelleen kehittämisen ja kasvattamisen konsernille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

Tuotekehitys

Kesla jatkoi tilikaudella 2010 tuotekehityspanostuksia tuotteistonsa kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Tilikauden 2010 tuotekehitysmenot olivat yhteensä 789 tuhatta euroa eli 2,3 % liikevaihdosta (vuonna 2009 829 tuhatta euroa, 3,2 %). Tuotekehityksen painopisteenä oli erityisesti metsäenergian tehokkaaseen keräämiseen, kuljetukseen ja haketukseen liittyvät ratkaisut. Myös Keski-Euroopan kokorunkokäsittelyyn ja kierrätykseen liittyvät nosturiratkaisut olivat aktiivisen kehityksen kohteena.

  

Markkinointi

Kesla kehitti tilikauden 2010 aikana aktiivisesti kotimaan ja viennin myynti- ja palveluverkostojaan sekä täydensi niitä uusilla yhteistyökumppaneilla mm. Suomessa ja Saksassa.

Vuosi 2010 oli Keslan 50. toimintavuosi. Kesla järjesti juhlavuoden aikana useita sidosryhmätilaisuuksia laajalle asiakaskunnalleen, yhteistyökumppaneilleen sekä henkilöstölleen saaden järjestelyistä positiivista näkyvyyttä ja palautetta. Eri tilaisuuksissa esiteltiin sidosryhmille Keslan kattava tuotemallisto aines- ja energiapuun käsittelyyn kannolta tehtaalle painottaen ajankohtaan liittyen erityisesti Keslan tuoteratkaisuja metsäenergian keräämiseen, kuljetukseen ja käsittelyyn liittyen.

Vuoden 2010 tärkeimmät metsäalan näyttelyt pidettiin kesä-heinäkuussa Keski-Euroopassa; Interforst 2010 Saksassa ja Euroforest 2010 Ranskassa sekä elokuussa Jämsässä järjestetty FinnMetko 2010 –metsänäyttely, joihin kaikkiin Kesla osallistui tuoteuutuuksillaan ja laajalla tuotevalikoimallaan.

 

MFG Components Oy

Suomalaisten investointituotteiden kysyntä elpyi maailmalla vuonna 2010 syvän taantumavuoden jälkeen. Elpyminen näkyi kasvavana kysyntänä ja paranevana tilauskantana vuoden 2010 aikana myös MFG Components Oy:ssä. Kysynnän elpymisen ja aktiivisten markkinointiponnistelujen kautta yhtiön liikevaihto kasvoi tilikaudella 2010 36,0 % vuoteen 2009 nähden ollen yhteensä 11,8 miljoonaa euroa (1-12/2009 8,7 miljoonaa euroa).

MFG Components Oy:n liikevoitto kehittyi tilikaudella 2010 myönteisesti vertailuvuoteen nähden ollen 276 tuhatta euroa positiivinen (1-12/2009 836 tuhatta euroa tappiollinen). Tuloksen myönteisen kehityksen taustalla olivat kasvaneen liikevaihdon ohella tehdyt kehitystoimenpiteet yhtiön liiketoiminnoissa. Liiketoiminnan suhteellista kannattavuutta heikensi, vahvasta kasvusta huolimatta, rakenteelliseen kapasiteettiin nähden edelleen matalahko kokonaisvolyymitaso. Myös liiketoimintaympäristön hintakilpailutilanne säilyi vahvana toimialan valmistuskapasiteetin ylittäessä edelleen selvästi kysynnän.

MFG Components Oy:ssä jatkettiin tilikauden aikana strategian mukaista asiakaspohjan laajentamista yhtiön kannattavan kasvutavoitteen mukaisesti.

 

OOO Kesla

OOO Keslan liiketoiminnot ajettiin alas syvän taantuman myötä vuonna 2009. Yhtiön liiketoiminnoissa ei tapahtunut muutosta vuoden 2010 aikana. Keslan tuotteiden myynti Venäjälle ja muihin CIS-maihin kehittyi suotuisasti vuoden 2009 pysähdyksen jälkeen vuonna 2010. Tuotteiden myynti ja jälkimarkkinointi hoidettiin olemassa olevien jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden kautta.

Venäjän ja muiden CIS-maiden markkinat muodostavat jatkossakin merkittävän kasvupotentiaalin Keslan tuotteille ja yhtiö on valmis markkinatilanteen sen salliessa lisäämään panostuksia näille markkinoille. 

 

Tase ja rahoitus

Konsernin tilikauden päättävän taseen loppusumma oli 27,6miljoonaa euroa (31.12.2009 25,7 miljoonaa euroa).

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät tilikaudella hyvinä. Konsernin velkakirjalainoja lyhennettiin tilikauden 2010 aikana yhteensä 2 823 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 1 369 tuhatta euroa positiivinen (1-12/2009 4 876 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kääntyminen vahvaan kasvuun toisesta vuosineljänneksestä alkaen kasvatti konsernin käyttöpääomia myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kasvun kautta.

Keslan omavaraisuusaste kasvoi tilikauden aikana 43,7 prosenttiin (31.12.2009 41,1 %) ja nettovelkaantumisaste pieneni 75,1 prosenttiin (31.12.2009 91,3 %).

 

Henkilöstö

Kesla-konsernin palveluksessa oli tilikauden 2010 aikana keskimäärin 221 henkilöä (vuonna 2009 237 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 254 henkilöä (31.12.2009 236 henkilöä). Tilikauden henkilömäärää vertailukauteen nähden kasvatti liiketoiminnan kääntyminen kasvuun tilikauden aikana. Vuonna 2009 sovitut henkilöstön lomautukset päättyivät tilikauden aikana. Kasvun toteuttamiseksi sekä tulevan kasvun turvaamiseksi tehtiin tilikauden aikana yksittäisiä rekrytointeja konsernin eri liiketoiminta-alueisiin.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Keslan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkillisiin ja voimakkaisiin, ennustamattomiin muutoksiin sekä mahdollisiin muutoksiin Keslan liiketoimintakumppanuuksissa.

Vallitsevan markkinatilanteen yksittäisiä kansainvälisiä epävarmuustekijöitä ovat mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt erityisesti Euroopassa sekä Amerikan ja Aasian talouskehityksen häiriintyminen, jotka kukin voivat toteutuessaan pysäyttää vahvasti alkaneen investointituotteiden kansainvälisen kysynnän elpymisen. Myös valtioiden toteuttamien talouden elvytysmahdollisuuksien mahdollinen kapeneminen voi heikentää investointituotteiden kysynnän suotuisaa kehitystä. 

Edellä mainittujen riskien ja epävarmuustekijöiden mahdollinen toteutuminen voi pienentää konsernin liiketoiminnantasoa merkittävästi aiheuttaen haasteen liiketoimintojen taloudellisen kannattavuuden ylläpidolle. Mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat konsernin rahoituksellisia riskejä rahoituksen saamiseen ja hintaan nähden sekä potentiaalisten luottotappioriskien kasvuun liittyen. Mahdolliset markkinahäiriöt voisivat osaltaan aiheuttaa riskejä myös materiaalien saatavuuteen ja hintoihin.

Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävarmuustekijöiden vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyökumppanuuksia sekä rinnakkaisia liiketoimintamalleja eri muodoissaan. Konsernin asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman myötä pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asiakkuuden kysyntävaihteluilta. Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2009 vuosikertomuksesta sivuilta 10 ja 11.

 

Lähiajan näkymät

Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristö näyttää suotuisan vuoden 2010 jälkeen positiiviselta. Metsäteollisuuden positiivisen suhdanteen ja EU:n asettamien uusiutuvien energialähteiden kasvutavoitteiden odotetaan tukevan Keslan metsäkoneryhmän suotuisaa kysyntää myös vuonna 2011. Yhtiön aktiiviset myynti- ja tuotekehitysponnistelut tukevat osaltaan myönteisen kehityksen jatkumista. Vallitseva matala korkokanta ja sen kehitysodotukset tukevat myös uusien investointien käynnistymisiä. Konepajajärjestelmien kysynnän odotetaan yhtälailla jatkavan kasvu-uralla investointituotteiden kansainvälisen kysynnän edelleen elpyessä.

Liiketoiminnan kasvun jatkuminen yhdessä konsernin aktiivisten kehitystoimenpiteiden kanssa mahdollistaa konsernin liiketoimintojen tuloksen suotuisan kehittymisen myös vuoden 2011 aikana.

Keslan tilauskanta oli tilikauden 2010 lopussa merkittävästi vuoden takaista tasoa korkeampi ollen yhteensä 7,0 miljoonaa euroa (31.12.2009 2,6 miljoonaa euroa). Positiivisesti kehittyneen vuoden 2010, kasvaneen tilauskannan sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ja myönteisten tulevaisuuden näkymien myötä konsernin vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2010 tason.

 

Hyvä hallinnointitapa

Kesla oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa.

Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet –sivuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com. Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862 841.

 

Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden hankkimis- ja myyntivaltuutuksesta

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2010 on 10 253 tuhatta euroa, josta tilikauden 2010 voitto on 1 463 tuhatta euroa. Hallitus esittää 4.3.2011 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,30 euroa / osake, yhteensä 1 015 tuhatta euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 448 tuhatta euroa jäävät vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2011.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

 

Hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli tilikauden 2010 lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä.

 

Laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2009.

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 € 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. 1.10.-31.12.
  2010 2009 2010 2009
         
Liikevaihto 33 701 26 101 11 160 7 491
         
Valmiiden ja keskeneräisten        
tuotteiden varastojen muutos 1 202 -1 227 457 -340
         
Liiketoiminnan muut tuotot 153 131 76 72
         
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -17 363 -13 718 -5 687 -3 869
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -9 664 -8 399 -2 983 -2 125
Poistot -1 394 -1 406 -353 -368
         
Liiketoiminnan muut kulut -4 457 -3 319 -1 465 -603
         
Liiketulos 2 177 -1 837 1 205 258
         
Rahoituskulut (netto) -205 -380 -42 -66
         
Tulos ennen veroja 1 972 -2 217 1 163 192
         
Tuloverot -503 548 -303 26
         
Tilikauden tulos 1 469 -1 668 860 218
Tilikauden laaja tulos 1 469 -1 668 860 218
         
Jakautuminen        
Emoyhtiön omistajille 1 445 -1 595 846 224
Vähemmistölle 24 -73 14 -6
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu        
laimentamaton/laimennettu osakekohtainen tulos, euro 0,43 -0,47 0,25 0,07

 

 

KONSERNIN TASE 1000 € 31.12.2010 31.12.2009
     
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 360 360
Muut aineettomat hyödykkeet 811 324
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 961 9 167
Myytävissä olevat sijoitukset  32 32
Laskennalliset verosaamiset - 1
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 10 667 9 289
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 490 4 985
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset - -
Rahavarat 245 1 531
     
VARAT YHTEENSÄ 27 565 25 690
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 1 917 1 917
Ylikurssirahasto 6 6
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 210 210
Kertyneet voittovarat 9 742 8 297
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 11 876 10 430
Vähemmistön osuus 131 119
     
Oma pääoma yhteensä 12 006 10 549
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennallinen verovelka 205 -
Varaukset 177 155
Korolliset velat 6 293 8 016
     
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 5 615 3 827
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 297 -
Lyhytaikaiset korolliset velat 2 972 3 144
     
Velat yhteensä 15 559 15 141
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 27 565 25 690

 

Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n hankinnan yhteydessä.

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)

 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000€ Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
 
 
SVOP
Yhteensä Vähem-mistö osuus Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 1 917 6 8 297 210 10 430 119 10 549
Osingonjako     -   - -12 -12
Tilikauden laajatulos     1 445   1 445 24 1 469
Oma pääoma 31.12.2010 1 917 6 9 742 210 11 875 131 12 006

 

1000€ Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
 
 
 
 
SVOP
Yhteensä  
 
Vähem-mistö osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2009 1 917 6 10 497 210 12 630 204 12 834
Osingonjako     -605   -605 -12 -616
Tilikauden laajatulos     -1 595   -1 595 -73 -1 668
Oma pääoma 31.12.2009 1 917 6 8 297 210 10 430 119 10 549

  

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 2 177 -1 837
Oikaisut liiketulokseen 1 572 1 446
Käyttöpääoman muutos:    
Myynti- ja muiden saamisten muutos -2 238 2 557
Vaihto-omaisuuden muutos -1 378 4 063
Osto- ja muiden velkojen muutos 1 760 -1 227
Käyttöpääoman muutos yhteensä -1 856 5 393
     
Maksetut korot -234 -412
Saadut korot 5 16
Maksetut verot -297 270
     
Liiketoiminnan rahavirta 1 369 4 876
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -741 -257
Investointiavustukset -- 273
     
Investointien rahavirta -741 16
     
Rahoituksen rahavirta    
Osakeannista saadut maksut -- --
Lainojen nostot 1 238 --
Lainojen takaisinmaksut -3 077 -3 064
Rahoitusleasingvelkojen maksut -63 -65
Maksetut osingot -12 -618
     
Rahoituksen rahavirta -1 914 -3 748
     
Rahavarojen muutos -1 286 1 143
     
Rahavarat tilikauden alussa 1 531 388
Rahavarat tilikauden lopussa 245 1 531

 

 

TUNNUSLUVUT 1-12/2010 1-12/2009
     
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,43 -0,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0,43 -0,47
Oma pääoma/osake, EUR 3,51 3,08
     
Omavaraisuusaste, % 43,7 41,1
Nettovelkaantumisaste, % 75,1 91,3
Taseen loppusumma (1000 EUR) 27 565 25 690
     
Bruttoinvestoinnit    
käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 618 1 211
     
Oman pääoman tuotto, % 13,0 -14,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 -7,6
     
Henkilöstö keskimäärin 221 237

 

 

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR) 

  1-12/2010 1-12/2009
Rahalaitoslainat 9 265 11 160
     
Annetut kiinteistökiinnitykset 3 632 3 632
Annetut yrityskiinnitykset 6 072 6 072
     
Vakuudeksi annetut    
kiinnitykset yhteensä 9 704 9 704

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

1-12/2010, 1000 €
 
Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät
Eliminointi Yhteensä
Tulos        
Ulkoiset tuotot 27 543 6 158   33 701
Sisäinen myynti 271 5 625 -5 895 -
Liikevaihto 27 813 11 783 -5 895 33 701
Segmentin tulos ennen veroja 1 772 324 -124 1 972
Konsernin tulos ennen veroja       1 972

 

1-12/2009, 1000 €
 
Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät
Eliminointi Yhteensä
Tulos        
Ulkoiset tuotot 20 951 5 150   26 101
Sisäinen myynti 171 3 516 -3 686 -
Liikevaihto 21 122 8 666 -3 686 26 101
Segmentin tulos ennen veroja -1 225 -987 -6 -2 217
Konsernin tulos ennen veroja       -2 217

 

 

10-12/2010, 1000 €
 
Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät
Eliminointi Yhteensä
Tulos        
Ulkoiset tuotot 9 426 1 734   11 160
Sisäinen myynti 66 1 947 -2 013 -
Liikevaihto 9 492 3 681 -2 013 11 160
Segmentin tulos ennen veroja 1 000 187 -24 1 163
Konsernin tulos ennen veroja       1 163

 

10-12/2009, 1000 €
 
Metsäkoneet Konepaja--
järjestelmät
Eliminointi Yhteensä
Tulos        
Ulkoiset tuotot 6 062 1 429   7 491
Sisäinen myynti 50 1 093 -1 143 -
Liikevaihto 6 112 2 522 -1 143 7 491
Segmentin tulos ennen veroja 262 -93 23 192
Konsernin tulos ennen veroja       192

 

Yhtiön vuosineljännesten liikevaihdot ja tulokset ennen veroja (1000 EUR)

 

  Liikevaihto Tulos ennen veroja
       
  2010 2009 2010 2009
Tammi-Maaliskuu 6 935 7 651 137 -451
Huhti-Kesäkuu 8 392 6 088 451 -1 247
Heinä-Syyskuu 7 214 4 871 221 -710
Loka-Joulukuu 11 160 7 491 1 163 192
Yhteensä 33 701 26 101 1 972 -2 217

  

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

 

Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2011

Kesla julkaisee vuonna 2011 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:

ajalta 1.1. – 31.3.2011                     20.4.2011 klo 9.00

ajalta 1.1. – 30.6.2011                     9.8.2011 klo 9.00

ajalta 1.1. – 30.9.2011                     25.10.2011 klo 9.00

Vuosikertomus vuodelta 2010 valmistuu viikolla 9.

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään Joensuussa 4.3.2011.

 

Joensuu, 26.1.2011

 

KESLA OYJ 

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara- ja metsäkonenosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 33,7 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä