Kesla

KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

07.02.2019 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 7.2.2019 KLO 9.00


Kesla-konsernin vahva kehitys jatkuu: liikevaihto kasvoi 5,5 %, tulos 53 % sekä liiketoiminnan positiivinen rahavirta yli kolminkertaistui.


Heinä-joulukuu 2018 lyhyesti

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden selvästi ja tulos koheni.

Konsernin liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta ja oli 23 miljoonaa euroa (21 miljoonaa).

Konsernin liikevoitto EBIT oli 1 366 tuhatta euroa voitollinen (1 213 tuhatta voitollinen).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 801 tuhatta euroa positiivinen (1 541 tuhatta positiivinen).

Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 18 miljoonaa euroa (11 miljoonaa).

Osakekohtainen tulos EPS oli 0,24 euroa (0,23 euroa) sekä A- että B-osakkeille.


Vuosi 2018 lyhyesti

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden ja tulos koheni.

Konsernin liikevaihto oli 45 miljoonaa euroa (43 miljoonaa), muutos edellisvuoteen 5,5 % (1,7 %).

Konsernin liikevoitto EBIT oli 2 236 tuhatta euroa voitollinen (1 471 tuhatta voitollinen).

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli 2 845 tuhatta euroa positiivinen (917 tuhatta positiivinen).

Osakekohtainen tulos, EPS, oli 0,38 euroa (0,25 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 40 % (37 %).

Hallitus esittää 7.3.2019 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,15 euroa/osake, yhteensä 506 tuhatta euroa


Keskeisiä tapahtumia tilikaudella

Keslan tytäryhtiö MFG Components Oy myi 29.8.2018 allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla yhtiön voimansiirtokomponenttien maahantuontiliiketoiminnan Tools Finland Oy:lle.


Keskeiset tunnusluvut

 7-127-121-121-12
1000 euroa2018 2017 2018 2017 
Kasvu    
  Tilauskanta kauden lopussa  17 802 10 770 
  Liikevaihto23 407 20 612 45 064 42 695 
  Liikevaihdon muutos, %13,6%-7,5%5,5%1,7%
Kannattavuus    
  Liikevoitto (EBIT)1 366 1 213 2 236 1 471 
  Liikevoitto, %5,8 %5,9%5,0 %3,4%
  Kauden laaja tulos826 771 1 290 845 
 Tulos / osake (EPS), EUR *0,24 0,23 0,38 0,25 
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  8,4 %6,1%
Rahoitus    
  Liiketoiminnan rahavirta1 801 1 541 2 845 917 
  Bruttoinvestoinnit685 188 899 518 
Taloudellinen asema (kauden lopussa)    
  Korollinen nettovelka  10 066 11 664 
  Nettovelkaantumisaste, %  81 %102%
  Omavaraisuusaste, %  40 %37%
Taseen loppusumma   31 418 31 158 
Henkilöstö keskimäärin  243 260 

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille


Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kulunut tilikausi oli konsernille kasvun ja kehittämisen aikaa. Erityisen vahvaa kasvu oli auto- ja teollisuusnosturi- ja puunkorjuulaite-liiketoiminnoissa. Kaikkiaan voimakas kysyntä näkyi merkittävänä tilauskannan kasvuna ja vuoden 2018 marraskuussa tilauskanta kävikin historiansa korkeimmalla tasolla yli 19 miljoonassa eurossa.

Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 5,5 %:a päätyen 45 miljoonaan euroon (43 miljoonaa euroa vuonna 2017). Erityisesti konsernin emoyhtiön kasvu 20,9 % oli hyvä edellisvuoden 5,3 %:n kasvuvauhtiin nähden ja yhtiön vuoden viimeisen kvartaalin laskutus 14,2 miljoonaa euroa oli emoyhtiön historian korkein. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli kotimaan lisäksi lähialueillamme Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Baltiassa. Saksan, Kanadan ja Iberian-niemimaan volyymikehitys oli myös vahvaa. Kierrätysnosturimyynti jatkoi kasvuaan Ranskassa ja ensimmäiset kierrätyssovellukset myytiin myös kotimaahan. Varaosamyynti kasvoi 12 % (11 % vuonna 2017).

Konsernin tulos kasvoi emoyhtiön liikevaihdon kasvun myötä. Tilikauden tulos kasvoi 53 % vertailukauden 845 tuhannesta eurosta 1 290 tuhanteen euroon ja vastaavasti osakekohtainen tulos 0,25 eurosta 0,38 euroon.

Kesla-konsernin liiketoiminnan rakennejärjestely MFG Components Oy:n osalta saatettiin loppuun syyskuussa, jolloin MFG Components Oy myi maahantuontiliiketoimintansa Tools Finland Oy:lle. Lopetetun toiminnan tulosvaikutus tilikaudella 2018 oli tappiollinen 220 tuhatta euroa.

Emoyhtiön myynnin ja markkinoinnin panostukset jatkoivat kasvuaan tilikauden aikana selvästi. Tuotekehitykseen ja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palveluostot kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta. Tuotekehitysaktiivisuus näkyi poikkeuksellisen suurena patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten määränä.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2 845 tuhatta positiivinen (917 tuhatta euroa positiivinen 2017). Etenkin aiemmin MFG Components Oy:n liiketoimintaan sitoutunutta käyttöpääomaa vapautui. Konsernin investointiaktiviteetti kasvoi maltillisesti ja painottui edelleenkin voimakkaasti tuotekehitysinvestointeihin.

Konsernin korollinen nettovelka pieneni noin 1,6 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuus sekä omavaraisuusaste kehittyivät tavoiteltuun suuntaan.

Konsernin emoyhtiön toisen vuosipuoliskon saadut tilaukset ylittivät noin 6,5 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan. Tilauskertymä ja saatujen tilausten virta säilyivät vahvana vuosipuoliskon loppuun saakka.  Konsernin vuodenvaihteen tilauskanta kasvoi selvästi edellisvuoden 11 miljoonasta 18 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 aloittava tilauskanta on Keslan historian korkein aloitustaso, joten odotukset tulevalle vuodelle ovat positiiviset.”


Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kesla-konsernin tilikauden 2019 aloittava tilauskanta on aiempien tilikausien käynnistymiseen nähden merkittävästi korkeammalla tasolla. Kuluvan vuoden tammikuun saatujen tilausten arvo ylittää selvästi edellisvuoden tason. Hyvän kysynnän vuoksi Kesla jatkaa tuotannollisen volyymin nostoon tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi tehostetaan toimitusketjun eri osapuolien välistä vuorovaikutusta toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi ja poikkeustilanteiden hallitsemiseksi.

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja korkeasuhdanteen hiipuminen voivat vaikuttaa Keslan liiketoimintaa heikentävästi. Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja.  Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen, koska Venäjän markkinakysyntä on Keslalle merkittävää sekä suoraan että välillisesti partnereidemme kautta.

Keslan solmimat strategiset kumppanuudet Agcon (Valtran) ja Dalby Groupin (Ranska) kanssa luovat edellytyksiä viennin kasvulle tänä vuonna ja lähivuosina sekä traktorivarusteet- että kierrätysnosturit-tuoteryhmissä. Kaakkois-Aasiassa solmittu kumppanuus Multicon kanssa kasvattaa alueen puunkorjuulaitteiden liikevaihtoa lähivuosina. Valtran Norjan jälleenmyyjän Eikmaskin AS:n kanssa käynnistynyt yhteistyö näyttää lupaavalta kuluvan vuoden osalta.  


Ohjeistus vuodelle 2019

Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan hyvän kysyntätilanteen vuoksi. Liikevoiton odotetaan kohenevan tilikaudella 2019. 


Hallituksen voitonjakoehdotus ja ehdotus omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutuksen jatkamisesta

Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, vapaa oma pääoma 31.12.2018 on 7 971 tuhatta euroa, josta tilikauden 2018 voitto on 482 tuhatta euroa. Hallitus esittää 7.3.2019 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,15 euroa/osake, yhteensä 506 tuhatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 7 465 tuhatta euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2019 enintään 338 313 kappaleelle yhtiön osakkeita (10 % koko osakekannasta).


Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2019

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2018, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä liitetiedostona ja saatavilla Keslan internetsivuilla www.kesla.com kohdassa sijoittajat. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilikauden 2018 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 14.2.2019.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2019 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2019 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 6.8.2019. Lisäksi Kesla Oyj julkaisee liiketoimintakatsaukset 31.3.2019 tilanteen mukaisesti 23.4.2019 ja 30.9.2019 tilanteen mukaisesti 22.10.2019.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa torstaina 7.3.2019.


Joensuu 7.2.2019

KESLA OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310 klo 9.30-10.30


JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com


Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on vajaat 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.


Liite