Kesla

Kesla Oyj:n Osavuosikatsaus

26.10.2010 Pörssitiedotteet
KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2010 klo 9.00 KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 Heinä - syyskuu 2010 lyhyesti: - konsernin liikevaihto kasvoi 48,1 % vertailukaudesta ja oli 7,2 miljoonaa euroa (7-9/2009 4,9 miljoonaa euroa) - konsernin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 253 tuhatta euroa voitollinen (658 tuhatta euroa tappiollinen) - liiketoiminnan vahvan kasvun myötä liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 662 tuhatta euroa (323 tuhatta euroa positiivinen) - osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,17 euroa) Tammi-syyskuu 2010 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät: - konsernin liikevaihto kasvoi 21,1 % vertailukauteen nähden ja oli 22,5 miljoonaa euroa (1-9/2009 18,6 miljoonaa euroa) - konsernin liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta ollen 972 tuhatta euroa positiivinen (2 095 tuhatta euroa tappiollinen) - liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen 648 tuhatta euroa (2 795 tuhatta euroa) - osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (-0,54 euroa) - konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,3 % (30.9.2009 39,6 %) - konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7,6 miljoonaa euroa (30.9.2009 2,9 miljoonaa euroa) - Näkymät: Konsernin kokovuoden näkymät pidetään ennallaan. Liikevaihto kasvaa vuositasolla vuoteen 2009 nähden selvästi. Liikevoitto ja tulos ennen veroja parantuvat merkittävästi edellisvuodesta ja muodostuvat selvästi positiivisiksi. Toimintaympäristö Investointihyödykkeiden kysynnän elpyminen jatkui vahvana myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Keslan tuotteiden kysyntä vahvistui katsauskaudella vertailukauteen nähden Keslan kaikilla markkina-alueilla. Metsäteollisuuden vahvistunut suhdannetilanne yhdessä energiapuun kasvavan käytön kanssa tukivat Keslan metsäkoneryhmän tuotteiden käyttöasteita. Kohonneet käyttöasteet näkyivät sekä jälkimarkkinointipalvelujen että uustuotteiden kysynnän selvänä piristymisenä vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Konepajajärjestelmien kysyntä piristyi yhtälailla vuoden takaiseen tasoon nähden suomalaisten konepajojen kasvavan lopputuotekysynnän sekä varastotasojen palauttamisen kautta. Liikevaihto Metsäkoneryhmän ulkoinen myynti kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 52,4 % ja konepajajärjestelmien vastaavasti 34,5 % vuoden 2009 kolmanteen vuosineljännekseen nähden. Tammi-syyskuussa metsäkoneryhmän ulkoinen myynti kasvoi 21,7 % ja konepajajärjestelmien 18,9 % vertailukauteen nähden. Kokonaisuudessaan konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 21,1 % ollen 22,5 miljoonaa euroa (1-9/2009 18,6 miljoonaa euroa). Keslan kotimaan myynti kasvoi 18,9 % vertailukauteen nähden ollen 11,1 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa) ja vientimyynti 23,4 % ollen 11,5 miljoonaa euroa (9,2 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 50,8 % (49,5 %). Metsäkoneryhmässä vientiliiketoiminnanosuus liikevaihdosta oli 61,8 % (62,0 %) Liiketoimintaryhmien vahvan kasvun taustalla ovat merkittävästi elpyneet investointituotteiden kysyntämarkkinat sekä yhtiöiden vahvat markkinointipanostukset myyntikanavien kehittämiseksi ja asiakasnäkyvyyden parantamiseksi sekä tehdyt panostukset uustuotekehitykseen ja liiketoimintojen kilpailukyvyn edelleen kehittämiseen. Tulos Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 253 tuhatta euroa voitollinen (7-9/2009 658 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen veroja 221 tuhatta euroa voitollinen (710 tuhatta euroa tappiollinen). Metsäkoneryhmän liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä voitollinen 219 tuhatta euroa (225 tuhatta euroa tappiollinen) ja konepajaryhmän 42 tuhatta euroa voitollinen (459 tuhatta euroa tappiollinen). Tammi-syyskuun liikevoitto parani vuoden 2009 vastaavasta ajankohdasta merkittävästi ja oli 972 tuhatta euroa voitollinen (1-9/2009 2 095 tuhatta euroa tappiollinen). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 810 tuhatta euroa voitollinen (2 409 tuhatta euroa tappiollinen). Metsäkoneryhmän tulos ennen veroja parani katsauskaudella merkittävästi ja oli 772 tuhatta euroa positiivinen (1 487 tuhatta euroa negatiivinen) ja konepajajärjestelmien vastaavasti 138 tuhatta euroa voitollinen (894 tuhatta euroa tappiollinen). Keslan merkittävän tulosparannuksen taustalla on konsernin liikevaihdon kääntyminen vahvaan kasvuun sekä kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyt kehitystoimenpiteet yhtiöiden eri liiketoiminnoissa. Molempien liiketoimintaryhmien suhteellista kannattavuutta heikentää kuitenkin edelleen, voimakkaasta kasvusta huolimatta, rakenteelliseen kapasiteettiin nähden matalahko kokonaisvolyymitaso sekä markkinoilla vallitseva vahva kilpailutilanne valmistajien kokonaistarjonnan ylittäessä edelleen merkittävästi kysyntätason. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 99 tuhatta euroa (1-9/2009 1 351 tuhatta euroa). Kuluvan vuoden merkittävin investointi ja myös toimintojen kehityshanke on syksyn aikana käyttöönotettava uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Keslan lähitulevaisuuden investointitarpeet ovat matalat. Markkinointi ja tuotekehitys Kuluva vuosi on Keslan 50. toimintavuosi. Kolmannen vuosineljänneksen merkkitapahtumia olivat Keslan juhlavuoden ympärillä järjestetyt asiakas- ja yhteistyökumppanitilaisuudet sekä avoimet ovet -päivät yhtiön Kesälahden ja Joensuun tehtailla sekä 2.-4.syyskuuta Jämsässä järjestetyt FinnMetko 2010 -metsäkonemessut. Kesla esitteli FinnMetko 2010 -näyttelyssä laajan teollisuus- ja energiapuun käsittelyyn liittyvän mallistonsa ohella tuoteuutuuksia kaikissa tuoteryhmissään. Erityispaino uutuuksissa kohdistui metsäenergian tehokkaaseen keräämiseen, kuljetukseen ja haketukseen liittyviin ratkaisuihin. Tuoteuutuudet olivat jatkoa jo aikaisemmin katsauskaudella Euroopan messuilla esitellyille tuoteuutuuksille. Tase ja rahoitus Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma oli 26,4 miljoonaa euroa (31.12.2009 25,7 miljoonaa euroa). Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvinä. Konsernin velkakirjalainoja lyhennettiin katsauskaudella yhteensä 1 876 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 648 tuhatta euroa positiivinen (1-9/2009 2 795 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kääntyminen vahvaan kasvuun toisesta vuosineljänneksestä alkaen kasvatti konsernin käyttöpääomia myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kasvun kautta. Keslan omavaraisuusaste kasvoi katsauskauden aikana 42,3 prosenttiin (31.12.2009 41,1 %) ja nettovelkaantumisaste pieneni 85,1 prosenttiin (31.12.2009 91,3 %). Henkilöstö Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 212 henkilöä (1-9/2009 248 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 248 henkilöä (31.12.2009 237 henkilöä). Vuonna 2009 sovitut henkilöstön lomautukset päättyivät katsauskauden aikana. Kasvun toteuttamiseksi sekä tulevan kasvun turvaamiseksi tehtiin katsauskauden aikana myös yksittäisiä rekrytointeja konsernin eri liiketoiminta-alueisiin. Riskit ja epävarmuustekijät Keslan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkillisiin ja voimakkaisiin, ennustamattomiin muutoksiin sekä mahdollisiin muutoksiin Keslan liiketoimintakumppanuuksissa. Vallitsevan markkinatilanteen yksittäisiä kansainvälisiä epävarmuustekijöitä ovat mahdolliset rahoitusmarkkinoiden uudet häiriöt erityisesti Euroopassa sekä Amerikan ja Aasian talouskehityksen häiriintyminen, jotka kukin erikseen voivat toteutuessaan pysäyttää vahvasti alkaneen investointituotteiden kysynnän elpymisen. Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävarmuustekijöiden vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja eri muodoissaan. Konsernin asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman myötä pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asiakkuuden kysyntävaihteluilta. Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2009 vuosikertomuksesta sivuilta 10 ja 11. Lähiajan näkymät Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristö näyttää vahvan toisen ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen positiiviselta. Metsäteollisuuden positiivisen suhdannekehityksen ja EU:n asettamien uusiutuvien energialähteiden kasvutavoitteiden odotetaan tukevan Keslan metsäkoneryhmän suotuisaa kysynnän kasvua yhdessä yhtiön aktiivisen tuotekehityksen ja markkinointiponnistelujen kanssa myös loppuvuoden aikana. Konepajajärjestelmien kysynnän odotetaan yhtälailla jatkavan kasvu-uralla investointituotteiden kansainvälisen kysynnän edelleen elpyessä. Liikevaihdon kasvun jatkuminen mahdollistaa myös liiketoimintojen tuloksen edelleen kehittämisen. Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa merkittävästi vuoden takaista tasoa korkeampi eli 7,6 miljoonaa euroa (30.9.2009 2,9 miljoonaa euroa). Erittäin positiivisesti kehittyneen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen, kasvaneen tilauskannan sekä myönteisten tulevaisuuden näkymien myötä konsernin koko vuoden liikevaihto ylittää vuoden 2009 tason selvästi. Liikevoitto ja tulos ennen veroja parantuvat vuositasolla merkittävästi edellisvuodesta ja muodostuvat selvästi positiivisiksi. Hyvä hallinnointitapa Hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa. Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet -sivuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com. Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862 841. Hallussa olevat omat osakkeet Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä. TAULUKKO-OSA -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA | 1.1.- | 1.1.- | 1.7.- | 1.7.- | 1.1.- | | 1 000 € | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 31.12. | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 22 541 | 18 610 | 7 214 | 4 871 | 26 101 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja | | | | | | | keskeneräisten | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuotteiden varastojen | 745 | -887 | 426 | -27 | -1 227 | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 77 | 59 | 7 | 24 | 131 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja | -11 676 | -9 849 | -3 917 | -2 764 | -13 718 | | tarvikkeiden käyttö | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -6 681 | -6 275 | -2 097 | -1 655 | -8 399 | | aiheutuvat kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -1 041 | -1 038 | -329 | -361 | -1 406 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -2 992 | -2 715 | -1 051 | -747 | -3 319 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 972 | -2 095 | 253 | -658 | -1 837 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut (netto) | -163 | -313 | -32 | - 53 | -380 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 810 | -2 409 | 221 | -710 | -2 217 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -200 | 522 | -56 | 103 | 548 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 609 | -1 886 | 165 | -607 | -1 668 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | 609 | -1 886 | 165 | -607 | -1 668 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 599 | -1 819 | 163 | -570 | -1 595 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 10 | -67 | 2 | -37 | -73 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluvasta voitosta | | | | | | | laskettu | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton/laimen- | 0,18 | -0,54 | 0,05 | -0,23 | -0,47 | | nettu osakekohtainen | | | | | | | tulos, euro | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE 1 000 € | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 360 | 360 | 360 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 254 | 316 | 324 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 8 280 | 9 502 | 9 167 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 32 | 32 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | - | - | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 10 274 | 10 412 | 9 289 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 7 049 | 5 218 | 4 985 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon | - | - | - | | perustuvat verosaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 180 | 286 | 1 531 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 26 429 | 26 125 | 25 690 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 1 917 | 1 917 | 1 917 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 6 | 6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 210 | 210 | 210 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 8 896 | 8 071 | 8 297 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 11 029 | 10 205 | 10 430 | | pääoma yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 117 | 125 | 119 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 11 146 | 10 329 | 10 549 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 157 | 25 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 155 | 230 | 155 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 6 606 | 8 985 | 8 016 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 5 267 | 3 394 | 3 827 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon | | | | | perustuvat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | verovelat | 42 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 3 056 | 3 161 | 3 144 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 15 283 | 15 796 | 15 141 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 26 429 | 26 125 | 25 690 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------------------------------------------- | 1000€ |Osake |Ylikurs- |Kertyneet | SVOP | Yhteen-|Vähem- | Oma | | | | si- | | | sä | mistö | pääoma | | | pää- | rahasto |voittova- | | | |yhteen- | | | oma | | rat | | | osuus | sä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 297 | 210 | 10 430 | 119 | 10 549 | | 1.1.2010 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | - | | - | -12 | -12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | 599 | | 599 | 10 | 609 | | laajatulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 896 | 210 | 11 029 | 117 | 11 146 | | 30.9.2010 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000€ |Osake |Ylikurs- |Kertyneet | SVOP |Yhteen- |Vähem- | Oma | | | | si- | | | sä | mistö | pääoma | | | pää- | rahasto |voittova- | | | |yhteen- | | | oma | | rat | | | osuus | sä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 10 497 | 210 | 12 630 | 204 | 12 834 | | 1.1.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -618 | | -618 | | -618 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | -1 807 | | -1 807 | -79 | -1 886 | | laajatulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 071 | 210 | 10 205 | 125 | 10 329 | | 30.9.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1000€ |Osake |Ylikurs- |Kertyneet | SVOP |Yhteen- |Vähem- | Oma | | | | si- | | | sä | mistö | pääoma | | | pää- | rahasto |voittova- | | | |yhteen- | | | oma | | rat | | | osuus | sä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 10 497 | 210 | 12 630 | 204 | 12 834 | | 1.1.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | -605 | | -605 | -12 | -616 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | -1 595 | | -1 595 | -73 | -1 668 | | laajatulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 297 | 210 | 10 430 | 119 | 10 549 | | 31.12.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-31.12. | | | 2010 | 009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 972 | -2 095 | -1 837 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut liiketulokseen | 1 104 | 1 038 | 1 446 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muiden saamisten muutos | -1 797 | 2 591 | 2 557 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuuden muutos | -984 | 2 940 | 4 063 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muiden velkojen muutos | 1 462 | -1 659 | -1 227 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos yhteensä | -1 320 | 3 871 | 5 393 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -151 | -300 | -412 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 1 | 11 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | 42 | 270 | 270 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 648 | 2 795 | 4 876 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | -134 | -186 | -257 | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Keskeneräiset investoinnit | -355 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiavustukset | - | 273 | 273 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -489 | 87 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 441 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -1 876 | -2 319 | -3 064 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen maksut | -63 | -47 | -65 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -12 | -618 | -618 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -1 510 | -2 985 | -3 748 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -1 352 | -102 | 1 143 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | 1 531 | 388 | 388 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden lopussa | 180 | 286 | 1 531 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton tulos/osake, EUR | 0,18 | -0,54 | -0,47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutuksella oikaistu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, EUR | 0,18 | -0,54 | -0,47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, EUR | 3,26 | 3,02 | 3,08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 42,3 | 39,6 | 41,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 85,1 | 114,8 | 91,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma (1000 EUR) | 26 429 | 26 125 | 25 690 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöomaisuuteen (1000 EUR) | 99 | 1 351 | 1 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 212 | 248 | 237 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahalaitoslainat | 9 662 | 12 147 | 11 160 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut kiinteistökiinnitykset | 3 632 | 3 632 | 3 632 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 6 072 | 6 577 | 6 072 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudeksi annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kiinnitykset yhteensä | 9 704 | 10 209 | 9 704 | -------------------------------------------------------------------------------- Laadintaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2009. TOIMINTASEGMENTIT -------------------------------------------------------------------------------- | 1-9/2010, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä | | | |järjestelmät | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 18 117 | 4 424 | | 22 541 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 204 | 3 678 | -3 882 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 18 321 | 8 101 | -3 882 | 22 541 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | 772 | 138 | -98 | 810 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | 810 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1-9/2009, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä | | | |järjestelmät | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 14 888 | 3 722 | | 18 610 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 121 | 2 422 | -2 543 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 15 009 | 6 144 | -2 543 | 18 610 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | -1 487 | -894 | -28 | -2 409 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | - 2 409 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 7-9/2010, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä | | | |järjestelmät | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 5 649 | 1 565 | | 7 214 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 76 | 1 292 | -1 368 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 5 725 | 2 857 | -1 368 | 7 214 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | 203 | 27 | -8 | 221 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | 221 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 7-9/2009, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä | | | |järjestelmät | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoiset tuotot | 3 707 | 1 164 | | 4 871 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen myynti | 46 | 650 | -697 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 3 754 | 1 814 | -697 | 4 871 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentin tulos ennen | -254 | -483 | 27 | -710 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tulos ennen | | | | -710 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Yhtiön vuosineljännesten liikevaihdot ja tulokset ennen veroja (1000 EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | Liikevaihto | Tulos ennen veroja | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tammi-Maaliskuu | 6 935 | 7 651 | 137 | -451 | -------------------------------------------------------------------------------- | Huhti-Kesäkuu | 8 392 | 6 088 | 451 | -1 247 | -------------------------------------------------------------------------------- | Heinä-Syyskuu | 7 214 | 4 871 | 221 | -710 | -------------------------------------------------------------------------------- | Loka-Joulukuu | | 7 491 | | 192 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 22 541 | 26 101 | 810 | -2 217 | -------------------------------------------------------------------------------- Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kesla Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2010 julkaistaan 26.1.2011 klo 9.00. Joensuu 26.10.2010 KESLA OYJ Jari Nevalainen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesla.com Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee teollisuus- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 50,4 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.