Kesla

KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011

20.04.2011 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ   OSAVUOSIKATSAUS 20.4.2011 klo 9.00

KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2011

Keslan liiketoiminta jatkoi katsauskaudella kannattavan kasvun uralla vertailukauteen nähden.

Vertailukautena tarkoitetaan tässä tiedotteessa vuoden 2010 ensimmäistä vuosineljännestä ellei toisin erikseen mainita.

 

Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

-    konsernin liikevaihto kasvoi 55,2 % vertailukaudesta ja oli 10,8 miljoonaa euroa (1-3/2010 6,9 miljoonaa euroa)

-    konsernin liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta ja oli 1 125 tuhatta euroa voitollinen (217 tuhatta euroa)

-    liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 2 229 tuhatta euroa (1 075 tuhatta euroa)

-    osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,03 euroa)

-    konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 41,3 % (31.12.2010 43,7 %)

-    konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,3 miljoonaa euroa (31.3.2010 4,2 miljoonaa euroa).

-    Näkymät: Konsernin kokovuoden näkymiä tarkennetaan seuraavasti: konsernin vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2010 tason.

 

Toimintaympäristö

Keslan liiketoimintaympäristö kehittyi suotuisasti vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukauteen nähden. Metsäteollisuuden hyvä suhdannetilanne yhdessä onnistuneen talvihakkuukauden kanssa tukivat Keslan metsäkoneryhmän koneiden korkeita käyttöasteita katsauskaudella. Suotuisa markkinatilanne yhdessä koneiden korkeiden käyttöasteiden ja matalan lainakorkokannan kanssa heijastuivat myönteisesti asiakkaiden investointipäätöksiin katsauskaudella.

Myös konepajajärjestelmien kysyntä piristyi katsauskaudella merkittävästi vertailukauteen nähden kansainvälisen investointihyödykkeiden kysynnän elpymisen seurauksena.

 

Liikevaihto

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkittävästi vertailukauteen nähden. Metsäkoneet –liiketoiminnan ulkoinen myynti kasvoi vertailukauteen nähden 55,9 % ja konepajajärjestelmien ulkoinen myynti vastaavasti 51,9 %. Koko konsernin liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden yhteensä 55,2 % ollen 10,8 miljoonaa euroa (1-3/2010 6,9 miljoonaa euroa).

Keslan kotimaan myynti kasvoi katsauskaudella 41,3 % vertailukauteen nähden ollen 4,8 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa) ja vientimyynti 68,7 % ollen 5,9 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 55,2 % (50,8 %). Vientitoiminnan osuus metsäkoneryhmän myynnistä oli 64,7 % (60,3 %).

Keslan molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon kasvua katsauskaudella tuki suotuisasti kehittynyt liiketoimintaympäristö yhdessä konsernissa tehtyjen tuotekehitys- ja markkinointiponnistelujen kanssa. Konsernin tilauskanta oli katsauskauden alussa lähes kolminkertainen vertailukauden alkuun nähden. Myös katsauskauden aikainen tuotteiden ja jälkimarkkinointipalvelujen myynti ylitti vertailukauden myynnin merkittävästi.

 

Tulos

Konsernin tulos kehittyi katsauskaudella suotuisasti vertailukauteen nähden. Vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1 125 tuhatta euroa voitollinen (1-3/2010 217 tuhatta euroa) ja tulos ennen veroja 1 102 tuhatta euroa voitollinen (137 tuhatta euroa).

Metsäkoneryhmän tulos ennen veroja kasvoi katsauskaudella vertailukauteen nähden ollen 1 011 tuhatta euroa (1-3/2010 293 tuhatta euroa). Myös konepajajärjestelmien tulos kehittyi suotuisasti ollen 216 tuhatta euroa voitollinen (1-3/2010 67 tuhatta euroa tappiollinen).

Molempien liiketoiminta-alueiden tuloksen positiiviseen kehittymiseen vaikutti piristyneiden tuote- ja jälkimarkkinointipalvelujen kysynnän mahdollistama liiketoiminnan kasvu vertailukauteen nähden. Kasvanut liiketoimintataso mahdollisti konsernin rakenteiden ja kapasiteetin korkeamman hyödyntämisasteen parantaen konsernin operatiivista kannattavuutta. Myös yhtiöissä tehdyt kehitystoimenpiteet tuottavuuden, laadun ja toimitusvarmuuden edelleen kehittämiseksi heijastuivat myönteisesti tuloskehitykseen. Katsauskauden aikana voimistuivat paineet raaka-aineiden ja komponenttien hinnan nousuille niiden kansainvälisen kysynnän elpyessä.

 

Investoinnit ja kehitys

Kesla-konsernin investoinnit olivat matalat vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollen yhteensä 194 tuhatta euroa (1-3/2010 25 tuhatta euroa). Investointien sijaan konsernin kehittämisen painopiste kohdistui toimintojen edelleen kehittämiseen, mm. vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettuun uuteen toiminnanohjausjärjestelmään sekä laatujärjestelmien edelleen kehittämiseen liittyen.  

 

Tuotekehitys ja markkinointi

Kesla jatkoi katsauskaudella panostuksia tuotteistonsa kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Myös tuotteiden valmistettavuutta tuottavuuden ja laadun näkökulmasta kehitettiin. Aikaisempien vuosien mukaisesti Kesla tulee esittelemään tuoteuudistuksia ja uutuuksia kuluvan vuoden merkittävissä metsä- ja kuljetusalan näyttelyissä.

 

Tase ja rahoitus

Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma oli 28,7 miljoonaa euroa (31.12.2010 26,1 miljoonaa euroa). Taseen loppusummaa vuoden vaihteeseen nähden kasvatti konsernin liiketoiminnan kasvua tukeva käyttöpääoman kasvu.

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvinä. Rahalaitoslainoja lyhennettiin katsauskaudella nettomääräisesti yhteensä 652 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2 229 tuhatta euroa positiivinen (1-3/2010 1 075 tuhatta euroa).

Konsernin katsauskauden lopun omavaraisuusastetta pienensi vuoden vaihteeseen nähden katsauskaudella maksettu osinko vuodelta 2010. Katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli 41,3 % (31.12.2010 43,7 %). Konsernin nettovelkaantumisaste kehittyi suotuisasti katsauskaudella ollen katsauskauden päätteeksi 66,6 % (31.12.2010 75,1 %).

 

Henkilöstö

Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 260 henkilöä (1-3/2010 192 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 265 henkilöä (31.12.2010 249 henkilöä). Katsauskaudella jatkettiin kannattavaa kasvua tukevia maltillisia henkilöstörekrytointeja tuotantoon sekä tuotekehitykseen.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Keslan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkillisiin ja voimakkaisiin, ennustamattomiin muutoksiin sekä mahdollisiin muutoksiin Keslan merkittävissä liiketoimintakumppanuuksissa.

Vallitsevan markkinatilanteen yksittäisiä epävarmuustekijöitä ovat mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt jotka toteutuessaan voivat heijastua negatiivisesti investointirahoituksen saatavuuteen ja pysäyttää siten hyvin alkaneen investointituotteiden kansainvälisen kysynnän elpymisen. Myös valtioiden toteuttamien talouden elvytystoimenpiteiden pieneneminen voi heikentää investointituotteiden kysynnän suotuisaa kehitystä.

Kansainvälisen investointituotteiden kysynnän elpymisen häiriintyminen voisi aiheuttaa Keslalle vaikeuksia liiketoimintojen tason ja kannattavuuden ylläpidossa. Mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat konsernin rahoituksellisia riskejä rahoituksen saatavuuteen ja hintaan nähden sekä potentiaalisten asiakasluottorappioriskien kasvuun liittyen.

Kansainvälinen investointihyödykkeiden kasvava kysyntä tullee jatkossakin nostamaan raaka-aineiden ja komponenttien hintoja ja kapasiteettien jälkijättöisen noston seurauksena kasvava kysyntä voi aiheuttaa raaka-aineiden ja komponenttien saatavuushäiriöitä. Inflaation voimistuminen tuo paineita kustannusten nousulle joiden siirtäminen lopputuotehintoihin riippuu vallitsevasta kilpailutilanteesta.

Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävarmuustekijöiden vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja eri muodoissaan. Konsernin asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman myötä pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asiakkuuden kysyntävaihteluilta. Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2010 vuosikertomuksesta sivuilta 29 ja 30.

 

Lähiajan näkymät

Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristö näyttää suotuisalta. Vuonna 2010 käynnistyneen kansainvälisen investointihyödykkeiden kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2011. Metsäteollisuuden positiivisen suhdannekehityksen ja EU:n asettamien uusiutuvien energialähteiden kasvutavoitteiden odotetaan tukevan Keslan metsäkoneryhmän suotuisaa kysynnän kehittymistä. Yhtiön aktiiviset myynti- ja tuotekehitysponnistelut tukevat osaltaan myönteisen kehityksen jatkumista. Myös konepajajärjestelmien kysynnän odotetaan jatkavan kasvu-uralla investointituotteiden kansainvälisen kysynnän edelleen elpyessä.

Liiketoiminnan kasvun jatkuminen yhdessä konsernin aktiivisten kehitystoimenpiteiden kanssa mahdollistaa konsernin liiketoimintojen tuloksen suotuisan kehittymisen myös vuoden 2011 aikana.

Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa lähes kaksinkertainen vuoden takaiseen tasoon nähden ollen 8,3 miljoonaa euroa (31.3.2010 4,2 miljoonaa euroa). Suotuisan liiketoimintaympäristöodotuksen, kasvaneen tilauskannan sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden myötä konsernin vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2010 tason.

 

Yhtiökokouksen päätökset

Keslan yhtiökokous hyväksyi 4.3.2011 hallituksen esityksen, jonka mukaisesti vuodelta 2010 maksettiin osinkoa 0,30 euroa/osake, yhteensä 1 011 tuhatta euroa (vuodelta 2010 ei maksettu osinkoa). Hallituksen jäseniksi valittiin Harri Forss, Rainer Häggblom, Veli-Matti Kärkkäinen, Roger Nyqvist ja Eeva Punta. Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Punta ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblom.

 

Hyvä hallinnointitapa

Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet –sivuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com. Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862 841.

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa.

 

Hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä.

TAULUKKO-OSA

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 € 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.12.2010
       
Liikevaihto 10 766 6 935 33 701
       
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos
 
 
641
 
 
67
 
 
1 202
Liiketoiminnan muut tuotot 67 36 153
       
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  
-5 569
 
-3 551
 
-17 363
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  
-3 038
 
-2 102
 
-9 664
       
Poistot -330 -355 -1 394
       
Liiketoiminnan muut kulut -1 412 -812 -4 457
       
Liiketulos 1 125 217 2 177
       
Rahoituskulut (netto) -23 -80 -205
       
Tulos ennen veroja 1 102 137 1 972
       
Tuloverot -288 -42 -503
       
Tilikauden tulos 814 95 1 469
Tilikauden laaja tulos 814 95 1 469
       
Jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 800 100 1 445
Vähemmistölle 14 -5 24
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
laimentamaton/laimennettu osakekohtainen tulos, euro
 
 
 
 
0,24
 
 
 
 
0,03
 
 
 
 
0,43

 

 

 

KONSERNIN TASE 1000 € 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat:      
Liikearvo 360 360 360
Muut aineettomat hyödykkeet 771 300 811
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 861 8 857 7 961
Myytävissä olevat sijoitukset  32 32 32
Laskennalliset verosaamiset - - -
       
Lyhytaikaiset varat:      
Vaihto-omaisuus 12 378 9 240 10 667
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 546 5 099 7 490
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset  
-
 
-
 
-
Rahavarat 741 2 251 245
       
VARAT YHTEENSÄ 28 689 26 139 27 565
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 1 917 1 917 1 917
Ylikurssirahasto 6 6 6
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 210 210 210
Kertyneet voittovarat 9 532 8 397 9 742
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 11 665 10 530 11 876
Vähemmistön osuus 133 102 131
       
Oma pääoma yhteensä 11 798 10 632 12 006
       
Pitkäaikaiset velat:      
Laskennallinen verovelka 257 41 205
Varaukset 217 155 177
Korolliset velat 5 441 7 602 6 293
       
Lyhytaikaiset velat:      
Ostovelat ja muut velat 7 289 4 457 5 615
Tilikauden verotettavaan tuloon  perustuvat verovelat  
533
 
-
 
297
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 155 3 252 2 972
       
Velat yhteensä 16 891 15 507 15 559
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 28 689 26 139 27 565

 

Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n hankinnan yhteydessä.

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)

 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma:

 

1000€  
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
 
 
 
 
SVOP
Yhteensä  
 
Vähemmistö osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 1 917 6 9 742 210 11 875 131 12 006
Osingonjako     -1 011   -1 011 -12 -1 023
Tilikauden laajatulos     800   800 14 814
Oma pääoma 31.3.2011 1 917 6 9 531 210 11 665 133 11 798

 

1000€ Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
 
 
 
 
SVOP
Yhteensä  
 
Vähemmistö osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 1 917 6 8 297 210 10 430 119 10 549
Osingonjako     -   - -12 -12
Tilikauden laajatulos     100   100 -5 95
Oma pääoma 31.3.2010 1 917 6 8 397 210 10 530 102 10 632

 

1000€ Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
 
 
SVOP
Yhteensä Vähemmistö osuus Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 1 917 6 8 297 210 10 430 119 10 549
Osingonjako     -   - -12 -12
Tilikauden laajatulos     1 445   1 445 24 1 469
Oma pääoma 31.12.2010 1 917 6 9 742 210 11 875 131 12 006

 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–31.3.2011 1.1.–31.3.2010 1.1.–31.12.2010
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
Liiketulos 1 125 217 2 177
Oikaisut liiketulokseen 258 58 1 572
       
Käyttöpääoman muutos:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos 943 153 -2 238
Vaihto-omaisuuden muutos -1 711 49 -1 378
Osto- ja muiden velkojen muutos 1 910 646 1 760
Käyttöpääoman muutos yhteensä 1 142 848 -1 856
       
Maksetut korot -61 -49 -234
Saadut korot 2 - 5
Maksetut verot -237 - -297
       
Liiketoiminnan rahavirta 2 229 1 075 1 369
       
Investointien rahavirta:      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -195 -38 -741
Investointiavustukset - - -
       
Investointien rahavirta -195 -38 -741
       
Rahoituksen rahavirta:      
Lainojen nostot 1 000 - 1 238
Lainojen takaisinmaksut -1 652 -289 -3 077
Rahoitusleasingvelkojen maksut -17 -17 -63
Maksetut osingot -869 -12 -12
       
Rahoituksen rahavirta -1 538 -318 -1 914
       
Rahavarojen muutos 496 719 -1 286
Rahavarat tilikauden alussa 245 1 531 1 531
Rahavarat tilikauden lopussa 741 2 250 245

 

 

TUNNUSLUVUT 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,24 0,03 0,43
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0,24 0,03 0,43
Oma pääoma/osake, EUR 3,45 3,11 3,51
       
Omavaraisuusaste, % 41,3 41,0 43,7
Nettovelkaantumisaste, % 66,6 80,9 75,1
Taseen loppusumma (1000 EUR) 28 689 26 139 27 565
       
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 194 25 618
       
Henkilöstö keskimäärin 260 192 221

 

 

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR)

 

  1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Rahalaitoslainat 8 596 10 854 9 265
       
Annetut kiinteistökiinnitykset 3 632 3 632 3 632
Annetut yrityskiinnitykset 6 072 6 072 6 072
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä  
9 704
 
9 704
 
9 704

 

 

TOIMINTASEGMENTIT

 

1-3/2011, 1000 €
 
Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät
Eliminointi Yhteensä
Tulos        
Ulkoiset tuotot 8 932 1 834 - 10 766
Sisäinen myynti 27 1 928 -1 955 -
Liikevaihto 8 959 3 762 -1 955 10 766
Segmentin tulos ennen veroja 1 011 216 -125 1 102
Konsernin tulos ennen veroja       1 102

 

         
1-3/2010, 1000 €
 
Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät
Eliminointi Yhteensä
Tulos        
Ulkoiset tuotot 5 728 1 207 - 6 935
Sisäinen myynti 53 1 052 -1 105 -
Liikevaihto 5 781 2 259 -1 105 6 935
Segmentin tulos ennen veroja 293 -67 -89 137
Konsernin tulos ennen veroja       137

 

1-12/2010, 1000 €
 
Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät
Eliminointi Yhteensä
Tulos        
Ulkoiset tuotot 27 543 6 158   33 701
Sisäinen myynti 271 5 625 -5 895 -
Liikevaihto 27 813 11 783 -5 895 33 701
Segmentin tulos ennen veroja 1 772 324 -124 1 972
Konsernin tulos ennen veroja       1 972

 

 

Yhtiön vuosineljännesten liikevaihdot ja tulokset ennen veroja (1000 EUR)

 

  Liikevaihto Tulos ennen veroja
  2011 2010 2011 2010
Tammi-Maaliskuu 10 766 6 935 1 102 137
Huhti-Kesäkuu   8 392   451
Heinä-Syyskuu   7 214   221
Loka-Joulukuu   11 160   1 163
Yhteensä 10 766 33 701 1 102 1 972

 

Laadintaperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2010.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Seuraava osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011 julkaistaan 9.8.2011 klo 9.00.

 

Joensuu 20.4.2011

KESLA OYJ

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara- ja metsäkonenosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 33,7 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa on noin 260 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.