Kesla

KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

09.03.2017 Investor releases

Kesla Oyj                            Pörssitiedote 9.3.2017 klo 14:00            

 

 

KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.3.2017 vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun taseen perusteella osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 jaetaan 0,10 euroa per A- ja B-lajin osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.3.2017.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Jäseniksi valittiin edeltävän vuoden hallituksen jäsenistä uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen ja Ari Virtanen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Olli Happonen. Päätettiin, että hallituksen toimikaudelta puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 30.000 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä kullekin jäsenelle 15.000 euroa.

 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

 

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

 

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

 

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa.  Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan päätettiin valita kaksi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Lisäksi päätettiin, että valituille nimitystoimikunnan jäsenille myönnetään oikeus valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa toimikunnan kolmanneksi jäseneksi.  

 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Veli-Matti Kärkkäisen ja varapuheenjohtajakseen Ritva Toivosen. Lisäksi hallitus päätti, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillisiä valiokuntia.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Keslan internet-sivuilla viimeistään 13. maaliskuuta 2017.

 

 

Joensuu 9.3.2017

 

Kesla Oyj

 

Hallitus

 

 

LISÄTIETOJA:

 

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, p.040 558 1278

 

 

JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 42,0 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,3 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 261 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä